PagesÇekme Belgeli Araç Nedir? Trafiğe nasıl çıkartılır.

Burada hasarlı olarak sigorta veya sahibi tarafından trafikten çekme belgesi almış hasarlı araçlardan bahsediyoruz.
bir araca trafikten çekme belgesi 3 durumda verilir..
1-Zorunlu sebeplerle hurdaya çıkarılma(ekonomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar dolayısıyla kullanılamaz hale gelme)
2-İsteğe bağlı olarak trafikten çekme

3-Çalınma

her 3 durumda da araç sahibinin üzerinden düşmekte ve MTV,trafik sigortası ve kasko gibi işlemler yaptırılmıyor..ama istisnai olarak 2. ve 3. durumdaki araçların tekrar trafiğe dönmesi söz konusu ise geçmiş yıllara ait vergilerin ödenmesi gerekiyor.. 
Kısaca çekme belgeli hasarlı bir araç satın alma ve sonraki işlemleri şöyle özetleyebiliriz:
1- Noterden aracın satışı alınır, plaka değişikliği olacaksa noterde belirtilir
2- Aracın hasarı tamir edildikten sonra sigorta yapılarak Ek-1 formu doldurulup muayene istasyonuna gidilir
3- Muayeneden geçtikten sonra eldeki evraklarla beraber trafik tescil şube veya bürosuna gidip tescil yaptırıp plaka ve ruhsat çıkartılır
4- Ruhsat çıkarttıktan sonra bağlı olduğunuz vergi dairesine gidip ruhsatı ibraz ederek kayıtlara işlettirilir

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 41
ARAÇLARIN TRAFİKTEN ÇEKİLMESİ VE TRAFİKTEN ÇEKİLEN ARAÇLARIN YENİDEN TRAFİĞE ÇIKARILMALARI

Trafikten çekilen araçların yeniden trafiğe çıkarılması işlemlerinde aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır;
a) Yeniden trafiğe çıkarma işlemi, araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçeyle müracaatı üzerine herhangi bir trafik tescil şube veya bürosunca yapılır.
b) Müracaat sırasında; araç tescil belgesi, geçerli zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi, araç üzerinde değişiklik yapılmışsa, bu değişikliğe ait belgeler ile aracın muayenesinin yapıldığına dair belge ibraz edilir.
c) İşleme müteakip araca önceki plakası tahsis edilir ve motorlu araç trafik belgesi tanzim edilerek verilir.
ç) Yeniden trafiğe çıkarılan araç bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise en geç onbeş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.


2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 39 - ARAÇLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI

Ekonomik ömrünü doldurma, eskime, yıpranma, kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri nedenlerle kullanılamaz duruma gelen araçlar; sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçesi üzerine, muayeneye tabi tutulmadan; ilgili vergi dairesinden alınmış motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası, trafik idari para cezası ile 5539 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu bulunmadığına dair ilişik kesme belgesinin veya hurdaya ayrılmasında sakınca bulunmadığına dair belgenin ibrazı ve kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi kısıtlayıcı şerhler bulunmaması halinde, müracaat tarihi itibariyle herhangi bir trafik tescil şube veya bürosunda hurdaya çıkarılır. Hurdaya çıkarılacak araçtan dolayı yukarıda sayılan hususlarla ilgili borcu bulunmadığının Gelir İdaresi Başkanlığından elektronik sistemle tespit edilebilmesi halinde, belge ibrazı zorunluluğu aranmaz.

Araca ait tescil belgesine "hurdaya çıkarılmıştır" şerhi konularak sahiplerine geri verilir, motorlu araç trafik belgesi ile tescil plakaları geri alınarak iptal edilir. "Hurdaya çıkarılmıştır" şerhi konularak sahiplerine verilen araç tescil belgeleri, araçların hurda olarak satışlarında sahiplik belgesi olarak kullanılır.

Hurdaya ayrılmış araçların tescile esas müracaat formuna ve bilgisayar kayıtlarına hurdaya çıkarıldıklarına dair gerekli kayıt düşülür ve tescil dosyaları iki yıl sonra imha edilir. Tescil plakaları ancak bu sürenin sonunda başka araçlara tahsis edilebilir.

Hurdaya ayrılan araç bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise en geç onbeş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Hurdaya ayrılmış olan taşıtlar, onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler. Ancak, kullanılabilir durumdaki motoru ve diğer parçaları, başka araçlarda kullanılabilir. Bunlardan gerekli görülenler kullanıldığı aracın kayıtlarına işlenir.

Bir araca ait tescil bilgilerinin, çalıntı bir araç üzerinde kullanıldığının tespiti üzerine çalınan aracın hak sahibine iade edilmesi ve tescil bilgileri kullanılan bu aracın fiziki olarak bir kısmının veya tamamının bulunamaması halinde, sahiplerinin olayı belgeleyen ilgili kolluk veya adli makamlardan alınmış belge ile müracaatı üzerine, bilgileri kullanılan bu araç durumun tespit tarihi itibariyle birinci fıkrada belirtilen hükümler uygulanarak hurdaya çıkarılır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 41 - ARAÇLARIN TRAFİKTEN ÇEKİLMESİ VE TRAFİKTEN ÇEKİLEN ARAÇLARIN YENİDEN TRAFİĞE ÇIKARILMALARI

Sahiplerince trafikten çekilmek istenen araçlar hakkında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır;

a) Trafikten çekme işlemi, araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçeyle müracaatı üzerine muayeneye tabi tutulmadan herhangi bir trafik tescil şube veya bürosunca yapılır.

b) Müracaat sırasında dilekçeye, ilgili vergi dairesinden alınmış motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası, trafik idari para cezası ile 5539 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu bulunmadığına dair ilişik kesme belgesi ile araç tescil belgesi, motorlu araç trafik belgesi ve tescil plakaları eklenir. Trafikten çekilecek araçtan dolayı yukarıda sayılan hususlarla ilgili borcu bulunmadığının Gelir İdaresi Başkanlığından elektronik sistemle tespit edilebilmesi halinde, belge ibrazı zorunluluğu aranmaz.

c) Araç tescil belgesinin ilgili bölümüne "trafikten çekilerek tescili silinmiştir" kaydı konulur ve belge araç sahibine iade edilir, motorlu araç trafik belgesi ve tescil plakası geri alınarak iptal edilir.

ç) Trafikten çekme işlemi tamamlanan aracın tescili silinir.

d) Trafikten çekilen araç bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise en geç onbeş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Trafikten çekilen araçların yeniden trafiğe çıkarılması işlemlerinde aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır;

a) Yeniden trafiğe çıkarma işlemi, araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçeyle müracaatı üzerine herhangi bir trafik tescil şube veya bürosunca yapılır.

b) Müracaat sırasında; araç tescil belgesi, geçerli zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi, araç üzerinde değişiklik yapılmışsa, bu değişikliğe ait belgeler ile aracın muayenesinin yapıldığına dair belge ibraz edilir.

c) İşleme müteakip araca önceki plakası tahsis edilir ve motorlu araç trafik belgesi tanzim edilerek verilir.

ç) Yeniden trafiğe çıkarılan araç bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise en geç onbeş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Kaynak: www.adalet.gov.tr

Genel bilgi olması adına tüm metni kopyaladım.

@rockie86;

41-B'ye göre;

"Müracaat sırasında dilekçeye, ilgili vergi dairesinden alınmış motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası, trafik idari para cezası ile 5539 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu bulunmadığına dair ilişik kesme belgesi ile araç tescil belgesi, motorlu araç trafik belgesi ve tescil plakaları eklenir."

Burada direkt olarak trafik sigortası ve muayeneden bahsetmiyor ama, kalın işaretlediğim yerden benim anladığım, trafikten çekme başvurusu sırasında vereceğiniz evrakların geçerli ve güncel durumda olmasıdır. Yani ruhsattaki muayene tarihi geçmiş ise muhtemelen kabul etmeyeceklerdir. Vizeden geçebilmek için sigorta da şart.

Aksi durumda bir kanuni boşluktan söz edilebilir ki böyle bir boşluk olsa idi, (söz meclisten dışarı) şark kurnazı milletim suyunu çıkarıp posasını çoktan asmış olacağı için o boşluk zaten doldurulmuş olurdu. 

8 yorum:

 1. Kendim çekme belgeli hasarlı araç alıp yaptırdım.... işlemler sırasıyla şöyle:

  1- Noterden aracın satışı alınıyor plaka değişikliği olacaksa noterde belirtiliyor ( hasarın durumuna göre plaka değişikliği yapılması tavsiye edilir...Eger hasar 1 ayda bitmeyecek gibiyse plaka değişikşliğinin bir anlamı kalmıyor eski plakadan ruhsat çıkıyor..)

  2- Aracın hasarı tamir edildikten sonra sigorta yapılarak ek 1 formu doldurulup muayene istasyonuna gidilecek

  3-Muayeneden geçtikten sonra eldeki evraklarınla beraber trafiğe gidip plaka ve ruhsat çıkartıyorsun...

  4- Ruhsat çıkarttıktan 1 gün sonra bağlı olduğunu vergi dairesine gidilip ruhsatı vererek işlettiriyorsun....

  Bu kadar yani çok fazla bir teferruat yok... Muayeneye giderken eski plakadan bastırıp arabaya taktırmakta fayda var en azından trafikte plakasız yol almaktan iyidir.. Ben öyle yaptım ...

  4- servisten rapora felan gerek yok... Aracın eski muyanesi devam ediyorsa bile hasar yaptırılıp tekrar muayene sokulacak....


  sorularınız olursa cevaplayabilirim...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. s.a ben bir araç alağım ama araç çekme belgeli ben aracı başka ilden alıp geleceğim kardeş şimdi ben aracı aldığım da trafiğe geri sokmm için aracı aldığım ilde mi işlem yapmam lazım yoksa benim durduğum ildede yapabillirmiyim bu işlemleri ve çekme belgeli aracın eskiden borçları oluyormu ben aracı trafiğe sokaraken eski borç filan çıkarmı kardeş bi bilgilendirisen sevinirim

   Sil
 2. merhaba arkadaşalar,sahibinden.com üzerinden bir arac beğendim.ve görmeye 09.12.2011 tarihinde gittim.

  alma aşamasında arabayı az cok inceledim.aksam saat 18:00 gibi idi .aracın sağ arka kapısında acıklık fark ettim aracaın sahibine kazası mı var diye sordum o kapı değişmiş. dedi pert kaydı varmı ağır kazası varmı dedim yok dediler.bunun üzerinde sigorta şirketimi aradım plakayı verdim.şirket deki bayan yapıkredinin sisteminden konrol ettiğini ve herhangi bir pert kaydı yada hasar görünmediğini söledi.bunun üzerine aracı 14,750tl ye anlaşarak 500 tl lik miktar kapora bırakıp cıktım.

  12.12.2011 tarihinde opel corsa 2005 1,0 motor bu aracı notere giderek teslim aldım. aldım..aldıktan sonra
  ilk sorgusunu yapan o sigorta şirketine basvurup aracın zorun lu mali sigortasını ve kasko sunu yaptırmak istedim.bana anadolu nun iyi fiyat verdiğini söledi okledim ve kredi kartı bilgilerimi verdim
  akabvinde ret yanıtı geldiğini ve aracınn pert olduğunu haber verdi. aracı tamir eden yetkili srevis kayıtlarına ulaştım tel den görüstüm aracın ağır hasarlı olarak kendilerine geldiğini tavan hariç tüm 4 bir yanının değiştiğini belirttiler. servbisten fax aldım ve tüm değişenlerin yapğılan işlemlerin dökümünü dosyaladım.aracı satan kişiyi aradım ve durumu anlattım inkar ettiler. biz böyle aldık pert olması mümkün değil dediler.daha sonra mırın kırın edip evet bu durumundan haberdar idik dediler .
  ancak bana satıs asamasında kesinlikle bundan bahs etmediler .ayrıca sahibinden .com üzerindeki ilamlarında pert olduğınu kesinlikle ilan etmemişlerdi.
  neyse sulh yoluyla halledeilim aracı geri alın yada 3 bin tl geriiade edin ben bunada razı olurum dedim.2 gün beni oyaladılar. biz sizi ararız vs vs. sonra baktım olacak gibi değil
  16.12.2011 de noterden tek sayfalık bir ihtarname cektim.

  şimdi gelelim benim soruma
  bu asamadan sonra benim ne yapmam gerekir. aracı geri verme ve paramı geri alma sansım var mı ?
  varsa ne sekilde bir yol izlemeliyim.

  tüketici hakem heyetine mi tüketici mahkemesine mi basvurmalıyım.sorunu nasıl çözebilriz.
  yardımlarınız için teşekkürler.

  YanıtlaSil
 3. 2005model kullanılmayacak durumda olan motorsikletim vardı , hurdaya çıkarmak istiyordum.Sizinde aynı veya benzer durumuz varsa faydası olması dileğiyle ;

  evvela aracın yaşı önemli 1985 yılı veya daha eski olan araçlar vergi muafiyeti kapsamında değerlendirildiği için farklı porsedürleri var onu tam olarak bilmiyorum.
  Benim araç daha genç olduğu için evvela aracın bağlı bulunduğu trafik şube müdürlüğü'ne on-line randevu alıyorsunuz .
  https://e-randevu.iem.gov.tr/randevu/

  Randevunuzla birlikte trafik şubeye gitmeden evvel aracın tüm vergi ,trafik cezası vs ödemelerinin eksiksiz olarak tamalanmış olması gereklidir.
  Trafik şube binasına girmeden hemen yakınlarında bulunan şöförler odasından EK-1 forumunu ve Araç Tescil dosyasını temin edip , doldurmanız gereklidir.(3TL)

  EK-1 Formunu sizlerde düzgün bir yazı ve kalem ile çok kolay doldurabileceğiniz gibi oradaki muamelecilerede bilgisayarlı olarak doldurtabilirsiniz.
  (EK-1 formunu zor sanıp muameleciye doldurttum 2dk sonra 15TL bayıldım )

  Sonrasında EK-1 formunuz - Araç Tescil dosyanız(pembe kaplı karton dosya) - Araç plakası(teneke) - Ruhsatınız ve TC kimliğiniz ile şubede araç tescil bankosuna başvurunuz.

  Ve sonrasında djoz arkadaşımızın dediği gibi Vergi dairesinde veya online olarak aracın son durumunu kontrol edebilirsiniz

  Saygılar

  YanıtlaSil
 4. Aracı hurdaya ayırırken muayenenin olup olmaması önemli değil.Ek-1 belgesi ve araç ile muayene istasyonuna gidiyorsun onlar şase ve motor numarasına bakıyorlar ve gerekli yerleri dolduruyorlar(muayene istasyonundaki işlemler ücretsiz).Daha sonra yürürlülükteki kanuna göre MTV,Vergi gibi borçların ya tamamını ya da belli kısmını(belli bir yaştan sonrası yarısını ödeyecek gibi vs düzenlemeler olabiliyor vergi dairesine söyler zaten size varsa) ödedikten sonra borcu yoktur yazısı veriyorlar vergi dairesinde.Aracın ruhsatlarını,ek-1 leri,aracın plakasını söküp,eğer dilekçe ve pembe dosyada isterlese onlarıda yazıp-alıp emniyet trafik tescile gidiyorsunuz(ruhsat sahibi kimse veya vekalet varsa vekalet verdiğiniz kişi) size aracın sizin olduğuna dahil bir ruhsat veriyorlar.Ondan sonra aracı bu iş ile uğraşan hurdacılara kilo hesabı satarsınız(tabi istemezseniz satmazsınızda verdikleri evrağı kaybetmeyinde gerisi size kalmış).Zaten belli başlı kişiler bunu yaptığı için üç aşağı beş yukarı piyasa fiyatını öğrenirsiniz.

  YanıtlaSil
 5. bir arkadaşın paylaştığı bilgi buradada paylaşmak istedim

  Sırayla yapman gerekenleri yazıyorum;

  1) Aracı yaptırıyorsun
  2) TUV turk ün sitesine girip araç muayene ön testini aracına uygulayıp muayeneden geçebilecek durumda olduğunu kontrol ediyorsun
  3) Muayene belgelerin tam mı kontrol ediyorsun (sigortanın da olması gerekiyor)
  4) Ek-1 ve Plaka değişeceği için Ek-9 formu dolduruyorsun (bunun için sigortacıdan yardım al ve oraya doldurt)
  5) Aracın eski plakasından bastırıyorsun (damgasız plaka hafif kusur, hiç plaka olmaması ağır kusur) ve aracını randevu alıp muayeneye sokuyorsun
  6) Muayeneyi geçtikten sonra emniyete gidip Ek-1, Ek-9, geçici ruhsat (noter), tuv tuk raporunu teslim ediyorsun. yeni plakanı bastırıyor ve ruhsatını alıyorsun.

  YanıtlaSil
 6. Neyazıkki benim araç biraz fazla hasarlı olduğundan daha plaka basımı işine giremedim. kısmetse yarın bu işi yapacağım.
  Bu arada bu gün başıma gelenler var onları anlatmak isterim kesin herkez bilmeli.
  Öncelikle Çekme belegeli hasarlı araç tamir olduktan sonra muayeneye gidecekse plakaları olmak zorunda, Muayene olmadan buda mümkün olmadığından araca Geçici yol izni c sınıfı denilen Geçici Plaka çıkartmanız gerkiyor.
  Biz bunu yapmadan Çatalca TUVTURK e gitmeyi denedik ancak yolda polis engeline takıldık ve aracı bağlayarak Çatalca Yediemin garajına çektik.
  Sonra nelermi oldu. Silivri Bölge Trafiğe gidip Bağlama belgesini aldık.
  Sonra Silivri ilçe emniye trafik şubeye gittik oranın yönelndirmesi ile Vergi Dairesine gidip 178 TL Geçici Plaka Harcını yatırdık.
  Vergi Dairesinin hemen arkasında bulunan Şoförler cemiyetine gittik 10 TL karşılığında buda izin belgesi formları doldurulup ve Geçici Kağıt plaka bize verildi.
  Bu belgelerin hepsi işe Tekrar Silivri ilçe emniyet Trafik şubeye gidip bu belgeleri orada Mühürlettik
  öncesinde bir tanede dilekçe yazdık ..... plakalı aracamı çatalca yedieminden alıp Çatalca Muayene istasyonuna oradanda yenibosyana götürmek üzere Geçici Plaka işlemlerimin yapılmasını arz ederim diye.
  bu işlemlerden sonra silivri trafik bölge müdürlüğüne gidip elimizdeki evrakları sunarak, bağlama belgemizi aracımızı almamız için üzerine mühür vurdurduk ve sistemden kayıtlara ala bilir gibi bir kayıt atıldı.
  Çatalca yediemin garajına gidip aracımızı aldık.(oradaki görevli sisteme girerek bölge trafiğin kayıtlarını konrol ediyor)

  Aracımızı aldıktan sonra ertelettiğimiz Muayene ye yetiştik. evraklarımı sunduk ancak işimize sekte geldi Noterin vermiş olduğu 30 gun geçerli geçici ruhsat belgesinin süresi dolduğu için yenisini istediler. Tekrar silivri Trafik şubeye gidip bu belgenin yenisini tarihi değiştirilerek verildi.
  Bu yeni belgeyle tekrar Muayene istasyonuna gittik ve şükür Muayeneye gidik ve sonuç olumlu Muayene işimizi bitirdik, Tuvturk un verdiği evraklarla birlikte yarın ilgili Trafik şubeye EK1 formu ile birlikte gidilecek. orada olacakları ayrıca anlatırım.

  Önemli Not: Çekme Belgeli araçları yaptırdıktan sonra direk muayene istasyonuna gidemiyorsunuz gitsenizde sizden Geçici Plaka istiyorlar yoksa muayene etmiyorlar bilginiz olsun.

  YanıtlaSil
 7. Sonunda aracım istanbul Trafiğine çıktı.
  Trafiğe çıkarma işlemleri şu şekilde oldu
  1-Tuvturkten almış olduğumuz iki adet muayene tespit evrakı
  2-Muayeneye götürdüğümüz ek1 formunun üzerine ayrıca muayene görevlililerince kontrol kaşe imzaları atılıyor. EK1 muayeneye giderken doldurulmuş olmalı en yakın şoförler cemiyeti veta trafik müşavirliği ofisinden 10 TL
  3- aracın Trafik sigortası
  4-Noter satış evrakı
  5-Noterden verilmiş olan Geçiçi Ruhsat yerine geçen kağıt

  Not : tüm bu evrakların fotokopisi olacak ayrıca kimlik fotokopisi

  Bu evrakların tamamını hazır ettikten sonra kayıtlı adresinizin bulunduğu ilçe emniyet müdürlüğünden randevu alıyorsunuz. Tüm evrakları randevu gunu ilgili memura teslim ediyorsunuz (Randevuyu geç saate alabildiyseniz dert etmeyin erkende gitseniz memurlar yardımcı oğluyor yogunluğa göre)

  Memur size bir tane sevk kağıdı veriyor ve bu kağıt ile avrupa yakası için bağcılar emniyetin karşısında bulunan şoförler cemşyetinde plakaları bastırıyorsunuz .22 TL
  aynı gun 30 dk içinde plakayı basıyorlar

  Plakayı alıp karakola geri dönüyorsunuz Memura gösteriyorsunuz Benim şansıma aynı gün halloldu geri geldiğimde ruhsat yaprakları hazırdı Memur plakalara baktı ve ruhsatı teslim etti. Bu kadar dedi aracına plakaları takve kullan.

  işin en önemli kısmı muayene EK1 doldurtulması Trafik poliçesinin kesilmesi Geçici plaka çıkartılması işlemleri
  bunları bir önceki mesajımda anlatmıştım.

  Masraflara gelince

  180 TL geçici plaka harcı
  10 TL cemiyet
  150 tl muayene tuvturk harcı
  20 tl eksoz muayene
  22 tl plaka basımı
  10 tl ek1 formu

  Toplam : 392 TL

  Trafik sigortasını saymıyorum onu nasılsa her halukarda yaptıracaksınız.,

  YanıtlaSil

Yasal Uyarı: Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, ozkan@mail.nu ;mail adresinden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler tarafımızdan incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır. Sitemizde yapılan her türlü yorumdan yorumu yapan kişi yada kişiler sorumludur. Yapılan yorumlardaki suçlamalardan ve asılsız haberlerden sitemiz sorumlu tutulamaz. Belirtilen tarzda yorumlar tarafımıza bildirildiği taktirde siteden silinecektir. yeni sözlük içeriği önceden kontrol edilmiyor olması nedeniyle 18 yaşından küçüklere uygun olmayabilir. çocuklarınızın gelişimini olumsuz etkileyecek içeriklerden uzak durmasını sağlayabileceğiniz filtre yazılımları bulunmaktadır, bunları kullanmanızı tavsiye ederiz. internet'in çocuklarca güvenli kullanımı konusunda bilgilendirme için: http://www.guvenliweb.org.tr/annebabakilavuz/

REKLAMI KAPAT