PagesÇekme Belgeli Araç Nedir? Trafiğe nasıl çıkartılır.

Burada hasarlı olarak sigorta veya sahibi tarafından trafikten çekme belgesi almış hasarlı araçlardan bahsediyoruz.
bir araca trafikten çekme belgesi 3 durumda verilir..
1-Zorunlu sebeplerle hurdaya çıkarılma(ekonomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar dolayısıyla kullanılamaz hale gelme)
2-İsteğe bağlı olarak trafikten çekme

3-Çalınma

her 3 durumda da araç sahibinin üzerinden düşmekte ve MTV,trafik sigortası ve kasko gibi işlemler yaptırılmıyor..ama istisnai olarak 2. ve 3. durumdaki araçların tekrar trafiğe dönmesi söz konusu ise geçmiş yıllara ait vergilerin ödenmesi gerekiyor.. 
Kısaca çekme belgeli hasarlı bir araç satın alma ve sonraki işlemleri şöyle özetleyebiliriz:
1- Noterden aracın satışı alınır, plaka değişikliği olacaksa noterde belirtilir
2- Aracın hasarı tamir edildikten sonra sigorta yapılarak Ek-1 formu doldurulup muayene istasyonuna gidilir
3- Muayeneden geçtikten sonra eldeki evraklarla beraber trafik tescil şube veya bürosuna gidip tescil yaptırıp plaka ve ruhsat çıkartılır
4- Ruhsat çıkarttıktan sonra bağlı olduğunuz vergi dairesine gidip ruhsatı ibraz ederek kayıtlara işlettirilir

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 41
ARAÇLARIN TRAFİKTEN ÇEKİLMESİ VE TRAFİKTEN ÇEKİLEN ARAÇLARIN YENİDEN TRAFİĞE ÇIKARILMALARI

Trafikten çekilen araçların yeniden trafiğe çıkarılması işlemlerinde aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır;
a) Yeniden trafiğe çıkarma işlemi, araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçeyle müracaatı üzerine herhangi bir trafik tescil şube veya bürosunca yapılır.
b) Müracaat sırasında; araç tescil belgesi, geçerli zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi, araç üzerinde değişiklik yapılmışsa, bu değişikliğe ait belgeler ile aracın muayenesinin yapıldığına dair belge ibraz edilir.
c) İşleme müteakip araca önceki plakası tahsis edilir ve motorlu araç trafik belgesi tanzim edilerek verilir.
ç) Yeniden trafiğe çıkarılan araç bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise en geç onbeş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.


2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 39 - ARAÇLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI

Ekonomik ömrünü doldurma, eskime, yıpranma, kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri nedenlerle kullanılamaz duruma gelen araçlar; sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçesi üzerine, muayeneye tabi tutulmadan; ilgili vergi dairesinden alınmış motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası, trafik idari para cezası ile 5539 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu bulunmadığına dair ilişik kesme belgesinin veya hurdaya ayrılmasında sakınca bulunmadığına dair belgenin ibrazı ve kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi kısıtlayıcı şerhler bulunmaması halinde, müracaat tarihi itibariyle herhangi bir trafik tescil şube veya bürosunda hurdaya çıkarılır. Hurdaya çıkarılacak araçtan dolayı yukarıda sayılan hususlarla ilgili borcu bulunmadığının Gelir İdaresi Başkanlığından elektronik sistemle tespit edilebilmesi halinde, belge ibrazı zorunluluğu aranmaz.

Araca ait tescil belgesine "hurdaya çıkarılmıştır" şerhi konularak sahiplerine geri verilir, motorlu araç trafik belgesi ile tescil plakaları geri alınarak iptal edilir. "Hurdaya çıkarılmıştır" şerhi konularak sahiplerine verilen araç tescil belgeleri, araçların hurda olarak satışlarında sahiplik belgesi olarak kullanılır.

Hurdaya ayrılmış araçların tescile esas müracaat formuna ve bilgisayar kayıtlarına hurdaya çıkarıldıklarına dair gerekli kayıt düşülür ve tescil dosyaları iki yıl sonra imha edilir. Tescil plakaları ancak bu sürenin sonunda başka araçlara tahsis edilebilir.

Hurdaya ayrılan araç bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise en geç onbeş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Hurdaya ayrılmış olan taşıtlar, onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler. Ancak, kullanılabilir durumdaki motoru ve diğer parçaları, başka araçlarda kullanılabilir. Bunlardan gerekli görülenler kullanıldığı aracın kayıtlarına işlenir.

Bir araca ait tescil bilgilerinin, çalıntı bir araç üzerinde kullanıldığının tespiti üzerine çalınan aracın hak sahibine iade edilmesi ve tescil bilgileri kullanılan bu aracın fiziki olarak bir kısmının veya tamamının bulunamaması halinde, sahiplerinin olayı belgeleyen ilgili kolluk veya adli makamlardan alınmış belge ile müracaatı üzerine, bilgileri kullanılan bu araç durumun tespit tarihi itibariyle birinci fıkrada belirtilen hükümler uygulanarak hurdaya çıkarılır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 41 - ARAÇLARIN TRAFİKTEN ÇEKİLMESİ VE TRAFİKTEN ÇEKİLEN ARAÇLARIN YENİDEN TRAFİĞE ÇIKARILMALARI

Sahiplerince trafikten çekilmek istenen araçlar hakkında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır;

a) Trafikten çekme işlemi, araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçeyle müracaatı üzerine muayeneye tabi tutulmadan herhangi bir trafik tescil şube veya bürosunca yapılır.

b) Müracaat sırasında dilekçeye, ilgili vergi dairesinden alınmış motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası, trafik idari para cezası ile 5539 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu bulunmadığına dair ilişik kesme belgesi ile araç tescil belgesi, motorlu araç trafik belgesi ve tescil plakaları eklenir. Trafikten çekilecek araçtan dolayı yukarıda sayılan hususlarla ilgili borcu bulunmadığının Gelir İdaresi Başkanlığından elektronik sistemle tespit edilebilmesi halinde, belge ibrazı zorunluluğu aranmaz.

c) Araç tescil belgesinin ilgili bölümüne "trafikten çekilerek tescili silinmiştir" kaydı konulur ve belge araç sahibine iade edilir, motorlu araç trafik belgesi ve tescil plakası geri alınarak iptal edilir.

ç) Trafikten çekme işlemi tamamlanan aracın tescili silinir.

d) Trafikten çekilen araç bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise en geç onbeş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Trafikten çekilen araçların yeniden trafiğe çıkarılması işlemlerinde aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır;

a) Yeniden trafiğe çıkarma işlemi, araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçeyle müracaatı üzerine herhangi bir trafik tescil şube veya bürosunca yapılır.

b) Müracaat sırasında; araç tescil belgesi, geçerli zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi, araç üzerinde değişiklik yapılmışsa, bu değişikliğe ait belgeler ile aracın muayenesinin yapıldığına dair belge ibraz edilir.

c) İşleme müteakip araca önceki plakası tahsis edilir ve motorlu araç trafik belgesi tanzim edilerek verilir.

ç) Yeniden trafiğe çıkarılan araç bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise en geç onbeş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Kaynak: www.adalet.gov.tr

Genel bilgi olması adına tüm metni kopyaladım.

@rockie86;

41-B'ye göre;

"Müracaat sırasında dilekçeye, ilgili vergi dairesinden alınmış motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası, trafik idari para cezası ile 5539 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu bulunmadığına dair ilişik kesme belgesi ile araç tescil belgesi, motorlu araç trafik belgesi ve tescil plakaları eklenir."

Burada direkt olarak trafik sigortası ve muayeneden bahsetmiyor ama, kalın işaretlediğim yerden benim anladığım, trafikten çekme başvurusu sırasında vereceğiniz evrakların geçerli ve güncel durumda olmasıdır. Yani ruhsattaki muayene tarihi geçmiş ise muhtemelen kabul etmeyeceklerdir. Vizeden geçebilmek için sigorta da şart.

Aksi durumda bir kanuni boşluktan söz edilebilir ki böyle bir boşluk olsa idi, (söz meclisten dışarı) şark kurnazı milletim suyunu çıkarıp posasını çoktan asmış olacağı için o boşluk zaten doldurulmuş olurdu. 

66 yorum:

 1. Kendim çekme belgeli hasarlı araç alıp yaptırdım.... işlemler sırasıyla şöyle:

  1- Noterden aracın satışı alınıyor plaka değişikliği olacaksa noterde belirtiliyor ( hasarın durumuna göre plaka değişikliği yapılması tavsiye edilir...Eger hasar 1 ayda bitmeyecek gibiyse plaka değişikşliğinin bir anlamı kalmıyor eski plakadan ruhsat çıkıyor..)

  2- Aracın hasarı tamir edildikten sonra sigorta yapılarak ek 1 formu doldurulup muayene istasyonuna gidilecek

  3-Muayeneden geçtikten sonra eldeki evraklarınla beraber trafiğe gidip plaka ve ruhsat çıkartıyorsun...

  4- Ruhsat çıkarttıktan 1 gün sonra bağlı olduğunu vergi dairesine gidilip ruhsatı vererek işlettiriyorsun....

  Bu kadar yani çok fazla bir teferruat yok... Muayeneye giderken eski plakadan bastırıp arabaya taktırmakta fayda var en azından trafikte plakasız yol almaktan iyidir.. Ben öyle yaptım ...

  4- servisten rapora felan gerek yok... Aracın eski muyanesi devam ediyorsa bile hasar yaptırılıp tekrar muayene sokulacak....


  sorularınız olursa cevaplayabilirim...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. s.a ben bir araç alağım ama araç çekme belgeli ben aracı başka ilden alıp geleceğim kardeş şimdi ben aracı aldığım da trafiğe geri sokmm için aracı aldığım ilde mi işlem yapmam lazım yoksa benim durduğum ildede yapabillirmiyim bu işlemleri ve çekme belgeli aracın eskiden borçları oluyormu ben aracı trafiğe sokaraken eski borç filan çıkarmı kardeş bi bilgilendirisen sevinirim

   Sil
  2. yanii hurda belgeli aracı yaptırıp tekrar trafiğe sokabilirmiyiz.?

   Sil
  3. rkadaşlar çeki belgeli araç tüm borçları kapatılıp trafikten çekilen araçtır. Alacağınız araç çeki belgeli ise eskiye dönük borcu yoktur. Siz bu aracı tekrar trafiğe çıkartmak için (pert kaydı olan araçlarda dahil) yukardaki adımları uygulayın tamamdır.

   Sil
  4. benim motorum çalınmıştı fakat masrafinin çok olmasından dolayı gidip trafikten men ettirdim şimdi tekrar tarafige çıkartabilir miyim motorumu ?

   Sil
 2. merhaba arkadaşalar,sahibinden.com üzerinden bir arac beğendim.ve görmeye 09.12.2011 tarihinde gittim.

  alma aşamasında arabayı az cok inceledim.aksam saat 18:00 gibi idi .aracın sağ arka kapısında acıklık fark ettim aracaın sahibine kazası mı var diye sordum o kapı değişmiş. dedi pert kaydı varmı ağır kazası varmı dedim yok dediler.bunun üzerinde sigorta şirketimi aradım plakayı verdim.şirket deki bayan yapıkredinin sisteminden konrol ettiğini ve herhangi bir pert kaydı yada hasar görünmediğini söledi.bunun üzerine aracı 14,750tl ye anlaşarak 500 tl lik miktar kapora bırakıp cıktım.

  12.12.2011 tarihinde opel corsa 2005 1,0 motor bu aracı notere giderek teslim aldım. aldım..aldıktan sonra
  ilk sorgusunu yapan o sigorta şirketine basvurup aracın zorun lu mali sigortasını ve kasko sunu yaptırmak istedim.bana anadolu nun iyi fiyat verdiğini söledi okledim ve kredi kartı bilgilerimi verdim
  akabvinde ret yanıtı geldiğini ve aracınn pert olduğunu haber verdi. aracı tamir eden yetkili srevis kayıtlarına ulaştım tel den görüstüm aracın ağır hasarlı olarak kendilerine geldiğini tavan hariç tüm 4 bir yanının değiştiğini belirttiler. servbisten fax aldım ve tüm değişenlerin yapğılan işlemlerin dökümünü dosyaladım.aracı satan kişiyi aradım ve durumu anlattım inkar ettiler. biz böyle aldık pert olması mümkün değil dediler.daha sonra mırın kırın edip evet bu durumundan haberdar idik dediler .
  ancak bana satıs asamasında kesinlikle bundan bahs etmediler .ayrıca sahibinden .com üzerindeki ilamlarında pert olduğınu kesinlikle ilan etmemişlerdi.
  neyse sulh yoluyla halledeilim aracı geri alın yada 3 bin tl geriiade edin ben bunada razı olurum dedim.2 gün beni oyaladılar. biz sizi ararız vs vs. sonra baktım olacak gibi değil
  16.12.2011 de noterden tek sayfalık bir ihtarname cektim.

  şimdi gelelim benim soruma
  bu asamadan sonra benim ne yapmam gerekir. aracı geri verme ve paramı geri alma sansım var mı ?
  varsa ne sekilde bir yol izlemeliyim.

  tüketici hakem heyetine mi tüketici mahkemesine mi basvurmalıyım.sorunu nasıl çözebilriz.
  yardımlarınız için teşekkürler.

  YanıtlaSil
 3. 2005model kullanılmayacak durumda olan motorsikletim vardı , hurdaya çıkarmak istiyordum.Sizinde aynı veya benzer durumuz varsa faydası olması dileğiyle ;

  evvela aracın yaşı önemli 1985 yılı veya daha eski olan araçlar vergi muafiyeti kapsamında değerlendirildiği için farklı porsedürleri var onu tam olarak bilmiyorum.
  Benim araç daha genç olduğu için evvela aracın bağlı bulunduğu trafik şube müdürlüğü'ne on-line randevu alıyorsunuz .
  https://e-randevu.iem.gov.tr/randevu/

  Randevunuzla birlikte trafik şubeye gitmeden evvel aracın tüm vergi ,trafik cezası vs ödemelerinin eksiksiz olarak tamalanmış olması gereklidir.
  Trafik şube binasına girmeden hemen yakınlarında bulunan şöförler odasından EK-1 forumunu ve Araç Tescil dosyasını temin edip , doldurmanız gereklidir.(3TL)

  EK-1 Formunu sizlerde düzgün bir yazı ve kalem ile çok kolay doldurabileceğiniz gibi oradaki muamelecilerede bilgisayarlı olarak doldurtabilirsiniz.
  (EK-1 formunu zor sanıp muameleciye doldurttum 2dk sonra 15TL bayıldım )

  Sonrasında EK-1 formunuz - Araç Tescil dosyanız(pembe kaplı karton dosya) - Araç plakası(teneke) - Ruhsatınız ve TC kimliğiniz ile şubede araç tescil bankosuna başvurunuz.

  Ve sonrasında djoz arkadaşımızın dediği gibi Vergi dairesinde veya online olarak aracın son durumunu kontrol edebilirsiniz

  Saygılar

  YanıtlaSil
 4. Aracı hurdaya ayırırken muayenenin olup olmaması önemli değil.Ek-1 belgesi ve araç ile muayene istasyonuna gidiyorsun onlar şase ve motor numarasına bakıyorlar ve gerekli yerleri dolduruyorlar(muayene istasyonundaki işlemler ücretsiz).Daha sonra yürürlülükteki kanuna göre MTV,Vergi gibi borçların ya tamamını ya da belli kısmını(belli bir yaştan sonrası yarısını ödeyecek gibi vs düzenlemeler olabiliyor vergi dairesine söyler zaten size varsa) ödedikten sonra borcu yoktur yazısı veriyorlar vergi dairesinde.Aracın ruhsatlarını,ek-1 leri,aracın plakasını söküp,eğer dilekçe ve pembe dosyada isterlese onlarıda yazıp-alıp emniyet trafik tescile gidiyorsunuz(ruhsat sahibi kimse veya vekalet varsa vekalet verdiğiniz kişi) size aracın sizin olduğuna dahil bir ruhsat veriyorlar.Ondan sonra aracı bu iş ile uğraşan hurdacılara kilo hesabı satarsınız(tabi istemezseniz satmazsınızda verdikleri evrağı kaybetmeyinde gerisi size kalmış).Zaten belli başlı kişiler bunu yaptığı için üç aşağı beş yukarı piyasa fiyatını öğrenirsiniz.

  YanıtlaSil
 5. bir arkadaşın paylaştığı bilgi buradada paylaşmak istedim

  Sırayla yapman gerekenleri yazıyorum;

  1) Aracı yaptırıyorsun
  2) TUV turk ün sitesine girip araç muayene ön testini aracına uygulayıp muayeneden geçebilecek durumda olduğunu kontrol ediyorsun
  3) Muayene belgelerin tam mı kontrol ediyorsun (sigortanın da olması gerekiyor)
  4) Ek-1 ve Plaka değişeceği için Ek-9 formu dolduruyorsun (bunun için sigortacıdan yardım al ve oraya doldurt)
  5) Aracın eski plakasından bastırıyorsun (damgasız plaka hafif kusur, hiç plaka olmaması ağır kusur) ve aracını randevu alıp muayeneye sokuyorsun
  6) Muayeneyi geçtikten sonra emniyete gidip Ek-1, Ek-9, geçici ruhsat (noter), tuv tuk raporunu teslim ediyorsun. yeni plakanı bastırıyor ve ruhsatını alıyorsun.

  YanıtlaSil
 6. Neyazıkki benim araç biraz fazla hasarlı olduğundan daha plaka basımı işine giremedim. kısmetse yarın bu işi yapacağım.
  Bu arada bu gün başıma gelenler var onları anlatmak isterim kesin herkez bilmeli.
  Öncelikle Çekme belegeli hasarlı araç tamir olduktan sonra muayeneye gidecekse plakaları olmak zorunda, Muayene olmadan buda mümkün olmadığından araca Geçici yol izni c sınıfı denilen Geçici Plaka çıkartmanız gerkiyor.
  Biz bunu yapmadan Çatalca TUVTURK e gitmeyi denedik ancak yolda polis engeline takıldık ve aracı bağlayarak Çatalca Yediemin garajına çektik.
  Sonra nelermi oldu. Silivri Bölge Trafiğe gidip Bağlama belgesini aldık.
  Sonra Silivri ilçe emniye trafik şubeye gittik oranın yönelndirmesi ile Vergi Dairesine gidip 178 TL Geçici Plaka Harcını yatırdık.
  Vergi Dairesinin hemen arkasında bulunan Şoförler cemiyetine gittik 10 TL karşılığında buda izin belgesi formları doldurulup ve Geçici Kağıt plaka bize verildi.
  Bu belgelerin hepsi işe Tekrar Silivri ilçe emniyet Trafik şubeye gidip bu belgeleri orada Mühürlettik
  öncesinde bir tanede dilekçe yazdık ..... plakalı aracamı çatalca yedieminden alıp Çatalca Muayene istasyonuna oradanda yenibosyana götürmek üzere Geçici Plaka işlemlerimin yapılmasını arz ederim diye.
  bu işlemlerden sonra silivri trafik bölge müdürlüğüne gidip elimizdeki evrakları sunarak, bağlama belgemizi aracımızı almamız için üzerine mühür vurdurduk ve sistemden kayıtlara ala bilir gibi bir kayıt atıldı.
  Çatalca yediemin garajına gidip aracımızı aldık.(oradaki görevli sisteme girerek bölge trafiğin kayıtlarını konrol ediyor)

  Aracımızı aldıktan sonra ertelettiğimiz Muayene ye yetiştik. evraklarımı sunduk ancak işimize sekte geldi Noterin vermiş olduğu 30 gun geçerli geçici ruhsat belgesinin süresi dolduğu için yenisini istediler. Tekrar silivri Trafik şubeye gidip bu belgenin yenisini tarihi değiştirilerek verildi.
  Bu yeni belgeyle tekrar Muayene istasyonuna gittik ve şükür Muayeneye gidik ve sonuç olumlu Muayene işimizi bitirdik, Tuvturk un verdiği evraklarla birlikte yarın ilgili Trafik şubeye EK1 formu ile birlikte gidilecek. orada olacakları ayrıca anlatırım.

  Önemli Not: Çekme Belgeli araçları yaptırdıktan sonra direk muayene istasyonuna gidemiyorsunuz gitsenizde sizden Geçici Plaka istiyorlar yoksa muayene etmiyorlar bilginiz olsun.

  YanıtlaSil
 7. Sonunda aracım istanbul Trafiğine çıktı.
  Trafiğe çıkarma işlemleri şu şekilde oldu
  1-Tuvturkten almış olduğumuz iki adet muayene tespit evrakı
  2-Muayeneye götürdüğümüz ek1 formunun üzerine ayrıca muayene görevlililerince kontrol kaşe imzaları atılıyor. EK1 muayeneye giderken doldurulmuş olmalı en yakın şoförler cemiyeti veta trafik müşavirliği ofisinden 10 TL
  3- aracın Trafik sigortası
  4-Noter satış evrakı
  5-Noterden verilmiş olan Geçiçi Ruhsat yerine geçen kağıt

  Not : tüm bu evrakların fotokopisi olacak ayrıca kimlik fotokopisi

  Bu evrakların tamamını hazır ettikten sonra kayıtlı adresinizin bulunduğu ilçe emniyet müdürlüğünden randevu alıyorsunuz. Tüm evrakları randevu gunu ilgili memura teslim ediyorsunuz (Randevuyu geç saate alabildiyseniz dert etmeyin erkende gitseniz memurlar yardımcı oğluyor yogunluğa göre)

  Memur size bir tane sevk kağıdı veriyor ve bu kağıt ile avrupa yakası için bağcılar emniyetin karşısında bulunan şoförler cemşyetinde plakaları bastırıyorsunuz .22 TL
  aynı gun 30 dk içinde plakayı basıyorlar

  Plakayı alıp karakola geri dönüyorsunuz Memura gösteriyorsunuz Benim şansıma aynı gün halloldu geri geldiğimde ruhsat yaprakları hazırdı Memur plakalara baktı ve ruhsatı teslim etti. Bu kadar dedi aracına plakaları takve kullan.

  işin en önemli kısmı muayene EK1 doldurtulması Trafik poliçesinin kesilmesi Geçici plaka çıkartılması işlemleri
  bunları bir önceki mesajımda anlatmıştım.

  Masraflara gelince

  180 TL geçici plaka harcı
  10 TL cemiyet
  150 tl muayene tuvturk harcı
  20 tl eksoz muayene
  22 tl plaka basımı
  10 tl ek1 formu

  Toplam : 392 TL

  Trafik sigortasını saymıyorum onu nasılsa her halukarda yaptıracaksınız.,

  YanıtlaSil
 8. NAKİL ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER
  Noter satış senedi Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Tescilli olduğu İl veya İlçeden sakınca yoktur yazısı Eski Tescil belgesi ve Trafik belgesi Trafik Sigortası Eski plakalar gelecek Vergi numarası Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.ve Br.A.den) İki adet Araç Tescil Nakil Bildirim belgesi (Ek-9 Şoförler cemiyetinden) Otomobillerde 3 adet, diğer araçlarda 4 adet Araç Trafik Tescil Müracaat formu (Ek-1) Şoförler Cemiyetinden

  YanıtlaSil
 9. NAKİL ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER
  Noter satış senedi Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Tescilli olduğu İl veya İlçeden sakınca yoktur yazısı Eski Tescil belgesi ve Trafik belgesi Trafik Sigortası Eski plakalar gelecek Vergi numarası Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.ve Br.A.den) İki adet Araç Tescil Nakil Bildirim belgesi (Ek-9 Şoförler cemiyetinden) Otomobillerde 3 adet, diğer araçlarda 4 adet Araç Trafik Tescil Müracaat formu (Ek-1) Şoförler Cemiyetinden
  Not: Noter satış senedi tarihinden 1 ay içerisinde müracaat etmek zorunluluğu vardır
  ŞAHADETNAME İLE YENİ KAYIT YAPILACAK ARAÇLARIN İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER
  Şahadetname Çevre kirliliği makbuzu (10 yaş ve daha küçükler için) Uygunluk belgesi (Yetkili Makine Mühendisleri tarafından çizilir) Gümrük vezne alındı makbuzu Aracın muayenesi yapılacak (Karayolları Muayene istasyonundan) Trafik Sigortası Tescil Belgesi ve Trafik belgesi Otomobillerde 3 adet, diğer araçlarda 4 adet araç trafik müracaat formu (Ek-1) Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Vergi numarası Aracın eski plaka ve belgeleri (Geldiği Ülkenin)
  Not: 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır.
  ARAÇ ŞİRKET KAYIT YAPILACAKSA
  Ticaret Sicil Tasdiknamesi İmza sirküleri Şirket Yetkilisi veya vekili
  FATURALI ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER
  Fatura Karayolları Uygunluk Belgesi (Teknik Belge) Tip onay belgesi (Uygunluk belgesi olan araçlar için) Fatura kesme yetki belgesi Taşıt alım vergi makbuzu Çevre kirliliği ödendiğine dair makbuz Trafik Sigortası Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı veya noter tasdikli örneği Motorlu Araçlar Trafik belgesi ve Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.ve Br.A.den) alınacak Otomobillerde 3 adet, diğer araçlarda 4 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek1) şoförler cemiyetinden alınacak) Araç Tescil dosyası (2 adet boş dosya Şoförler cemiyetinden) alınacak Vergi Numarası
  Not: Fatura kesim tarihinden 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır. Yurt dışından giriş yapan araçlar, Karayollarına muayene istasyonundan tespit yaptıracaklardır.
  ARAÇ ŞİRKET ADINA KAYIT YAPILACAK İSE AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR
  Ticaret Sicil Tasdiknamesi İmza Sirküleri Şirket Yetkilisi veya vekili
  Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve İmza Sirküleri alındığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.
  DEVİR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER
  Noter Satış senedi Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Trafik Sigortası (varsa yeni sahibi adına zeyilname) Tescil belgesi Trafik belgesi ( muayenesi bitenler için) Otomobillerde 2 , diğer araçlarda 3 adet Araç Trafik Müracaat formu (Ek-1) Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Vergi Numarası (Alıcının) Plakalar TR. rumuzlu değil ise plakalar değişecek
  Not: Tescilli araçları satın veya devir alanlar gerekli belgeleri sağlayarak ilgili Tescil Kuruluşunda 1 ay içinde adlarına Tescil Belgesi almak zorundadırlar
  ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE AYRICA AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR
  Sicil Tasdiknamesi İmza sirküleri Şirket yetkilisi veya vekili
  Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
  VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER
  Veraset İlamı alınacak (İlgili mahkemeden) Veraset İntikal yönünden borcu yoktur belgesi (İlgili vergi dairesinden) Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi Sigorta (varsa zeyilname) Tescil belgesi Trafik belgesi (Fenni muayenesi biten araçlar için) Varislerin nüfus cüzdanları veya sürücü belgeleri asılları veya Noter tasdikli örneği Kaç Varis var ise o kadar Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1, şoförler cemiyetinden alınacak)
  Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak

  YanıtlaSil
 10. TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ ZAYİİ
  Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tes.Şb.Md.ve Br.A.liğinden alınacak) İki adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1, Şoförler cemiyetinden ) Dilekçe Sigorta Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı Karayollarından motor - şase tespiti (muayene) Plakalar TR.rumuzlu değil ise değiştirilecek
  Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
  BELGE YENİLEME (YIPRANMA)
  Yıpranan Trafik ve Tescil belgelerinin yenisi alınacak (Trf.Tsc.Şb.Md.ve Br.A.liğinden alınacak) İki adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (şoförler cemiyetinden alınacak) Dilekçe Sigorta Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği.Muayenesi bitmiş ise Karayollarından muayene yaptırılacak
  Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak.
  TRAFİKTEN ÇEKME (YALNIZ TESCİL BELGESİ ALINACAK)
  Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) İki adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden) Dilekçe Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Araç Ticari ise bağlı olduğu Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Plakaları getirilecek
  Not: Belgeler daktilo ile yazılacak
  ARACIN HURDAYA AYRILMASI
  Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) 3 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden) Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Araç Ticari ise bağlı olduğu Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı Eski Trafik ve Tescil belgeleri Plakalar getirilecek
  Not: İşlemi vekil takip ediyor ise vekaletname hurda işlemini yapmaya yetkili olarak tanzim edilecek.
  Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
  ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ
  Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) İki adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (şoförler cemiyetinden) Dilekçe Karayollarından renk tespiti(muayenesi yoksa muayenesi yaptırılacak) Renk faturası ve örneği Sigorta Plakalarda TR. rumuzu yoksa değiştirilecek
  Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak

  NAKİL ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER
  Noter satış senedi Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Tescilli olduğu İl veya İlçeden sakınca yoktur yazısı Eski Tescil belgesi ve Trafik belgesi Trafik Sigortası Eski plakalar gelecek Vergi numarası Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.ve Br.A.den) İki adet Araç Tescil Nakil Bildirim belgesi (Ek-9 Şoförler cemiyetinden) Otomobillerde 3 adet, diğer araçlarda 4 adet Araç Trafik Tescil Müracaat formu (Ek-1) Şoförler Cemiyetinden
  Not: Noter satış senedi tarihinden 1 ay içerisinde müracaat etmek zorunluluğu vardır

  YanıtlaSil
 11. ŞAHADETNAME İLE YENİ KAYIT YAPILACAK ARAÇLARIN İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER
  Şahadetname Çevre kirliliği makbuzu (10 yaş ve daha küçükler için) Uygunluk belgesi (Yetkili Makine Mühendisleri tarafından çizilir) Gümrük vezne alındı makbuzu Aracın muayenesi yapılacak (Karayolları Muayene istasyonundan) Trafik Sigortası Tescil Belgesi ve Trafik belgesi Otomobillerde 3 adet, diğer araçlarda 4 adet araç trafik müracaat formu (Ek-1) Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Vergi numarası Aracın eski plaka ve belgeleri (Geldiği Ülkenin)
  Not: 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır.
  ARAÇ ŞİRKET KAYIT YAPILACAKSA
  Ticaret Sicil Tasdiknamesi İmza sirküleri Şirket Yetkilisi veya vekili
  FATURALI ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER
  Fatura Karayolları Uygunluk Belgesi (Teknik Belge) Tip onay belgesi (Uygunluk belgesi olan araçlar için) Fatura kesme yetki belgesi Taşıt alım vergi makbuzu Çevre kirliliği ödendiğine dair makbuz Trafik Sigortası Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı veya noter tasdikli örneği Motorlu Araçlar Trafik belgesi ve Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.ve Br.A.den) alınacak Otomobillerde 3 adet, diğer araçlarda 4 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek1) şoförler cemiyetinden alınacak) Araç Tescil dosyası (2 adet boş dosya Şoförler cemiyetinden) alınacak Vergi Numarası
  Not: Fatura kesim tarihinden 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır. Yurt dışından giriş yapan araçlar, Karayollarına muayene istasyonundan tespit yaptıracaklardır.
  ARAÇ ŞİRKET ADINA KAYIT YAPILACAK İSE AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR
  Ticaret Sicil Tasdiknamesi İmza Sirküleri Şirket Yetkilisi veya vekili
  Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve İmza Sirküleri alındığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.
  DEVİR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER
  Noter Satış senedi Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Trafik Sigortası (varsa yeni sahibi adına zeyilname) Tescil belgesi Trafik belgesi ( muayenesi bitenler için) Otomobillerde 2 , diğer araçlarda 3 adet Araç Trafik Müracaat formu (Ek-1) Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Vergi Numarası (Alıcının) Plakalar TR. rumuzlu değil ise plakalar değişecek
  Not: Tescilli araçları satın veya devir alanlar gerekli belgeleri sağlayarak ilgili Tescil Kuruluşunda 1 ay içinde adlarına Tescil Belgesi almak zorundadırlar

  YanıtlaSil
 12. ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE AYRICA AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR
  Sicil Tasdiknamesi İmza sirküleri Şirket yetkilisi veya vekili
  Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
  VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER
  Veraset İlamı alınacak (İlgili mahkemeden) Veraset İntikal yönünden borcu yoktur belgesi (İlgili vergi dairesinden) Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi Sigorta (varsa zeyilname) Tescil belgesi Trafik belgesi (Fenni muayenesi biten araçlar için) Varislerin nüfus cüzdanları veya sürücü belgeleri asılları veya Noter tasdikli örneği Kaç Varis var ise o kadar Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1, şoförler cemiyetinden alınacak)
  Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
  TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ ZAYİİ
  Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tes.Şb.Md.ve Br.A.liğinden alınacak) İki adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1, Şoförler cemiyetinden ) Dilekçe Sigorta Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı Karayollarından motor - şase tespiti (muayene) Plakalar TR.rumuzlu değil ise değiştirilecek
  Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
  BELGE YENİLEME (YIPRANMA)
  Yıpranan Trafik ve Tescil belgelerinin yenisi alınacak (Trf.Tsc.Şb.Md.ve Br.A.liğinden alınacak) İki adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (şoförler cemiyetinden alınacak) Dilekçe Sigorta Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği.Muayenesi bitmiş ise Karayollarından muayene yaptırılacak
  Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak.
  TRAFİKTEN ÇEKME (YALNIZ TESCİL BELGESİ ALINACAK)
  Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) İki adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden) Dilekçe Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Araç Ticari ise bağlı olduğu Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Plakaları getirilecek
  Not: Belgeler daktilo ile yazılacak
  ARACIN HURDAYA AYRILMASI
  Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) 3 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden) Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Araç Ticari ise bağlı olduğu Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı Eski Trafik ve Tescil belgeleri Plakalar getirilecek
  Not: İşlemi vekil takip ediyor ise vekaletname hurda işlemini yapmaya yetkili olarak tanzim edilecek.
  Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
  ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ
  Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) İki adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (şoförler cemiyetinden) Dilekçe Karayollarından renk tespiti(muayenesi yoksa muayenesi yaptırılacak) Renk faturası ve örneği Sigorta Plakalarda TR. rumuzu yoksa değiştirilecek
  Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak

  YanıtlaSil
 13. NAKİL ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER
  Noter satış senedi Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Tescilli olduğu İl veya İlçeden sakınca yoktur yazısı Eski Tescil belgesi ve Trafik belgesi Trafik Sigortası Eski plakalar gelecek Vergi numarası Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.ve Br.A.den) İki adet Araç Tescil Nakil Bildirim belgesi (Ek-9 Şoförler cemiyetinden) Otomobillerde 3 adet, diğer araçlarda 4 adet Araç Trafik Tescil Müracaat formu (Ek-1) Şoförler Cemiyetinden
  Not: Noter satış senedi tarihinden 1 ay içerisinde müracaat etmek zorunluluğu vardır
  ŞAHADETNAME İLE YENİ KAYIT YAPILACAK ARAÇLARIN İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER
  Şahadetname Çevre kirliliği makbuzu (10 yaş ve daha küçükler için) Uygunluk belgesi (Yetkili Makine Mühendisleri tarafından çizilir) Gümrük vezne alındı makbuzu Aracın muayenesi yapılacak (Karayolları Muayene istasyonundan) Trafik Sigortası Tescil Belgesi ve Trafik belgesi Otomobillerde 3 adet, diğer araçlarda 4 adet araç trafik müracaat formu (Ek-1) Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Vergi numarası Aracın eski plaka ve belgeleri (Geldiği Ülkenin)
  Not: 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır.
  ARAÇ ŞİRKET KAYIT YAPILACAKSA
  Ticaret Sicil Tasdiknamesi İmza sirküleri Şirket Yetkilisi veya vekili
  FATURALI ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER
  Fatura Karayolları Uygunluk Belgesi (Teknik Belge) Tip onay belgesi (Uygunluk belgesi olan araçlar için) Fatura kesme yetki belgesi Taşıt alım vergi makbuzu Çevre kirliliği ödendiğine dair makbuz Trafik Sigortası Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı veya noter tasdikli örneği Motorlu Araçlar Trafik belgesi ve Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.ve Br.A.den) alınacak Otomobillerde 3 adet, diğer araçlarda 4 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek1) şoförler cemiyetinden alınacak) Araç Tescil dosyası (2 adet boş dosya Şoförler cemiyetinden) alınacak Vergi Numarası
  Not: Fatura kesim tarihinden 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır. Yurt dışından giriş yapan araçlar, Karayollarına muayene istasyonundan tespit yaptıracaklardır.
  ARAÇ ŞİRKET ADINA KAYIT YAPILACAK İSE AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR
  Ticaret Sicil Tasdiknamesi İmza Sirküleri Şirket Yetkilisi veya vekili
  Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve İmza Sirküleri alındığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.
  DEVİR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER
  Noter Satış senedi Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Trafik Sigortası (varsa yeni sahibi adına zeyilname) Tescil belgesi Trafik belgesi ( muayenesi bitenler için) Otomobillerde 2 , diğer araçlarda 3 adet Araç Trafik Müracaat formu (Ek-1) Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Vergi Numarası (Alıcının) Plakalar TR. rumuzlu değil ise plakalar değişecek
  Not: Tescilli araçları satın veya devir alanlar gerekli belgeleri sağlayarak ilgili Tescil Kuruluşunda 1 ay içinde adlarına Tescil Belgesi almak zorundadırlar

  YanıtlaSil
 14. ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE AYRICA AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR
  Sicil Tasdiknamesi İmza sirküleri Şirket yetkilisi veya vekili
  Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
  VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER
  Veraset İlamı alınacak (İlgili mahkemeden) Veraset İntikal yönünden borcu yoktur belgesi (İlgili vergi dairesinden) Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi Sigorta (varsa zeyilname) Tescil belgesi Trafik belgesi (Fenni muayenesi biten araçlar için) Varislerin nüfus cüzdanları veya sürücü belgeleri asılları veya Noter tasdikli örneği Kaç Varis var ise o kadar Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1, şoförler cemiyetinden alınacak)
  Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
  TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ ZAYİİ
  Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tes.Şb.Md.ve Br.A.liğinden alınacak) İki adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1, Şoförler cemiyetinden ) Dilekçe Sigorta Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı Karayollarından motor - şase tespiti (muayene) Plakalar TR.rumuzlu değil ise değiştirilecek
  Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
  BELGE YENİLEME (YIPRANMA)
  Yıpranan Trafik ve Tescil belgelerinin yenisi alınacak (Trf.Tsc.Şb.Md.ve Br.A.liğinden alınacak) İki adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (şoförler cemiyetinden alınacak) Dilekçe Sigorta Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği.Muayenesi bitmiş ise Karayollarından muayene yaptırılacak
  Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak.
  TRAFİKTEN ÇEKME (YALNIZ TESCİL BELGESİ ALINACAK)
  Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) İki adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden) Dilekçe Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Araç Ticari ise bağlı olduğu Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Plakaları getirilecek
  Not: Belgeler daktilo ile yazılacak
  ARACIN HURDAYA AYRILMASI
  Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) 3 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden) Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Araç Ticari ise bağlı olduğu Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı Eski Trafik ve Tescil belgeleri Plakalar getirilecek
  Not: İşlemi vekil takip ediyor ise vekaletname hurda işlemini yapmaya yetkili olarak tanzim edilecek.
  Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
  ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ
  Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) İki adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (şoförler cemiyetinden) Dilekçe Karayollarından renk tespiti(muayenesi yoksa muayenesi yaptırılacak) Renk faturası ve örneği Sigorta Plakalarda TR. rumuzu yoksa değiştirilecek
  Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak

  YanıtlaSil
 15. TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VE GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME
  Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Mdl.ve Br.A.liğinden) İki adet Araç tescil müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden) Dilekçe Sigorta Ticariye çevirmek için bağlı olduğu Vergi Dairesinden kayıt örneği Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu Vergi Dairesinden kayıt örneği) Plakalar TR.rumuzlu değil ise değiştirilecekNot: Belgeler daktilo ile doldurulacak
  ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ - İSİM VE SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ
  Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) İki adet Araç Tescil müracaat formu (Şoförler cemiyetinden) Dilekçe Kayıtlı olduğu Nüfus idarisinden vukuatlı nüfus örneği Mahkeme kararı veya Evlenme cüzdanı (Şahıslar için) Şirketler için Resmi Gazete ilanı, Ticaret sicil tasdiknamesi, İmza Sirküleri (Yeni ünvana göre) Plakalar TR.rumuzlu değil ise değişecekNot: Belgeler daktilo ile doldurulacak
  ARAÇLARDA YURDU TERK İŞLEMİ
  MA-MB ve Diplomatlara ve Natoya tahsis edilen araçlara işlem yapılır Beş adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden) Beş adet ilişik kesme belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) Plakalar getirilecek Trafik belgesi ve Tescil belgeleri getirilecek Dilekçe Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı (Nato personeli ve diplomatlar hariç) Kimlik veya ikamet tezkeresi örneğiNot: Belgeler daktilo ile doldurulacak
  GEÇİCİ PLAKA (A)İSTENEN BELGELER
  Verildiği yıl için geçerlidir Şirketlere verilir İki adet geçici Trafik belgesi Şirketin faaliyet yetki belgesi İstenilen sayıda karton plaka Harç makbuzu Araçlara plakaları ve ruhsatları şirketler tahsis eder Araçlara plaka tahsisi için Noterlikçe tasdikli taahhütname belgesi yaptırılır Şirketin Ticaret sicil tasdiknamesi ve imza sirküleri getirilirNot: Belgeler daktilo ile doldurulur
  GEÇİCİ PLAKA (B)İSTENEN BELGELER
  Bir ay süre için verilir Aracın faturası-Gümrük Şahadetnamesi-Satış Senedi ve örneği Sigorta Yabancı Menşeli araçlar için Karayollarından muayenesi yaptırılacak Dilekçe Harç makbuzu Bir ay sonra plakaları ve geçici Trafik belgeleri iade edilecek Plakalar madeni plaka olacak Araca ait tüm belgeler Trafik Şube Müdürlüğü veya Büro Amirliğine iade edilecek Süre bitiminde ise belgeler araç sahibine iade edilecek
  GEÇİCİ PLAKA (C YOL BELGESİ)İSTENEN BELGELER
  İki adet Geçici Trafik belgesi İki adet Karton geçici plaka Aracın satın alındığı belge örneği Sigorta Maliyeden Harç makbuzu Araç sürücüsünün sürücü belgesi fotokopisi En fazla 6 (altı) gün yol izni verilir Araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz
  AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ UNVAN İHTİVA EDEN TESCİL PLAKA İŞLEMLERİ
  Araç Faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemleri uygulanır. Araç Şubemize tescilli ise, dilekçe ile müracaat edilir. Araç başka İl'den nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemleri uygulanır T.C Ziraat Bankası Trafik Hizmetleri geliştirme fonuna aktarılmak üzere Memur maaş katsayısı x10.000 +%17 KDV yi ödediklerine dair makbuz istenir. Yıllık Vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.

  YanıtlaSil
 16. LPG İŞLEMİ YAPILAN ARAÇLARDA ARANAN BELGELER
  Fatura Montaj tespit raporu İmalat yeterlilik belgesi Karayolları uygunluk belgesi Aracın Karayolları muayene istasyonundan tespit yaptıracaklar Dilekçe 2 adet Ek-1 formu Trafik ve tescil belgesi, Trf.Tes.Şb. veiya Br.Aliğinden alınacak Trafik Sigortası Nüfus cüzdanı, Sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği
  ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE:Ticaret Sicil Tasdiknamesi İmza Sirküleri Şirket yetkilisi veya vekaletli vekili
  İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLARDA İSTENİLEN BELGELER
  İcra Müdürlüğü, Vergi Dairesi gibi kuruluşlarca satış yazısı ekinde satış tutanağı ile birlikte Taşıt alım vergi makbuzu Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Harç makbuzu Trafik Sigortası Trafik belgesi(Muayenesi bitenler için) Tescil belgesi Otomobillerde iki, diğer araçlarda üç adet müracaat işlem formu (Ek-1) Nüfus cüzdanı, Sürücü belgesi veya Noter tasdikli örneği Plakalar TR rumuzlu olacak, değil ise, eski plakalar gelecek İcra satışı yapılan araçlar istenilen belgeler ile birlikte bir ay içerisinde ilgili tescil kuruluşuna tescil edilmek zorunluluğu vardır.
  ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE:Ticaret Sicil Tasdiknamesi İmza Sirküleri Şirket yetkilisi veya vekil
  MOTOR VE ŞASE DEĞİŞİMİNDE İSTENİLEN BELGELER
  Motor satış senedi, Gümrük şahadetnamesi veya Fatura ile satın alınan Motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki tüm satışa esas belgeler. Garanti kapsamındaki motor için, motor bloğunu değiştiren yetkili firma kendi adına fatura kesecek ve ilgili Trafik kuruluşuna hitaben motorun garanti kapsamından verildiğini ve araç maliki adına tescil edilmesi için dilekçe yazılacak Motor bloğunun tespiti için araç karayollarına tespite gidecek Şoförler Derneğinden Araç Tescil Müracaat işlem formu (2 adet) Trafik Tescil belgesi, Trafik Tescil Şube veya Bürosundan alınır.
  ÇALIŞMA KARNESİ TASDİK İŞLEMLERİ
  Çalışma Karnesinin tasdik işlemleri için, Sürücü belgesi, Ticari Taşıt kullanma belgesi (Bağlı olduğu Şoförler Derneğinden) alınır, ve şahsın şahsen Trafik Şube veya Bürosuna müracaat ederek tasdik edilir. Çalışma karne tasdik işlemlerinde plaka yazılı olmadığından, her İl veya İlçe Trafik Tescil Şube ve Bürosunda çalışma karnesi tasdik işlemleri yapılabilir.
  ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE
  Karakol tarafından tutulan tutanak ile, Oto hırsızlık Büro Amirliğinden çalıntı olduğuna dair belge getirilir. Araç sahibinin isteği halinde, l ay geçince bir dilekçe ile aracın Taşıtlar Vergi Dairesindeki kayıtları kapatılabilir.
  ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN
  Karakoldan alınacak teslim tutanağı ile birlikte Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge getirilerek, Taşıtlar vergi Dairesine yazı yazılır ve kaydı açılır. Bulunan araç sahibi bağlı bulunduğu Sigorta şirketinden para almış ise, ilgili sigorta şirketinden kendi adına ruhsat çıkması için bir vekil tayin eder.
  LOGO
  Şirketlerin ve Ticarethanelerin ünvanı veya yan kuruluşları adına tescilli araçlara şahıs adına tescilli araçlar için Logo taşınacak şirket ile Noter tasdikli sözleşme (Logo taşıma süresi ve tutarı TL olarak belirtilecektir) Logo daki marka, şirket ünvanında geçmiyor ise, marka tescil belgesi aranacak. Trafik ve Tescil belgesi alınacak Trafik Sigortası nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi aslı veya noter tasdikli örneği

  YanıtlaSil
 17. ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE
  Ticaret Sicil Tasdiknamesi İmza Sirküleri Şirket yetkilisi veya vekil
  SÜRÜCÜ BELGESİ ALMAK İÇİN MÜRACAAT
  Sürücü kursundan alınan belgelerin fotokopisi Sertifikanın aslı. nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi Diploma aslı. Şoförler Derneğinden dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.) Kan grubu belgesi Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre İki adet fotoğraf Sürücü belgesi ücreti
  YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
  Sürücü belgesini noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi Şoförler derneğinden dosya Nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi ( yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi. İki adet fotoğraf Sabıka kaydı. Sağlık raporu (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından) Kan grubu belgesi. Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere) Sürücü belge ücreti 18.500.000.-TL Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıflarına göre ödenecektir) Sürücü Belgesi ücreti
  KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARTILMASI
  Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi. Bir adet fotoğraf Şoförler derneğinden TR-SF-l formu ve Ek-30 kartı Sürücü belgesi ücreti.
  YIPRANMA VEYA KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİ
  Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.
  nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi Şoförler Derneğinden TR-SF-1 formu ve Ek-30 kartı Bir adet fotoğraf Eski Sürücü belgesi. Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı veya boşanma ilanı fotokopisi) Sürücü belge ücreti -NOT: Sürücü belgesi ile ilgili tüm işlemler için G.B.T tahkikatı yapılmaktadır

  YanıtlaSil
 18. S.a beyler benim eski bir land rover defender seri 3 arabam var . çekme belgeli bunun şase nosu curuklukden dolayı kayıp bunu iş makinası olarak yapma planım var arkasina vinç koyarak hafif çekici bir iş makinası. Olurmu yada nasıl trafiğe cikarttiririm bu aracı yardim lutfennn...

  YanıtlaSil
 19. merhaba... arkadaşlar. ben bir ay önce oto galerinin birinde bir araca müşteri çıkmıştım. aracın plakası filan vardı, anlaşamadık fakat bir ay kadar sonra yeniden aynı araca müşteri çıktım bu defa anlaştık. aracın plakası nerde diye sorduğumda değiştirdik dediler. maalesef inandık. noterde alışveriş bitince noter masrafı 210 lira civarında tuttu. noterciye sordum ben niye fazla ödüyorum diye. noter bana aracın çekme plaka olduğunu söyledi. bir nevi oto galeri tarafından kandırıldım. imzalar atılmıştı bir kere. aacı geri al dedim almadı. bin beş yüz lira gibi bir masraftan sonra tuvtürk istasyonuna gittim. aracın hiç muaynesi gözükmediğinden bana 1,345 tl civarında masraf çıkarttılar. mecburen ödedik. şimdi bu araç trafiğe çıkarsa geçmişe dönük sigorta borcu çıkar mı... çünkü araç hiç muayne görmemiş. noter bunu nasıl satmış veya bu işlemler nasıl olmuş. bilen varsa beni aydınlatsın.... yardım lütfennnnnn

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Öncelikle geçmiş olsun. Aracın hasar kayıtlı olduğunu noterde uyandığınızda vaz geçebilirdiniz. Ama almışsınız. Ama bir avukata danışın bence ayıplı mal sayılır ve belki hukuki olarak bir yol gösterir ama zaman kaybetmeyin. Tüv türk aracın trafikten çekildiği tarih ile muayene geldiği tarihler arasında muayene olmadığı dönemleri ceza alıyor. Trafik siğorta borcu çıkmaz çünkü sigorta aracı değil araç sahibini bağlıyor. siz aracı alınca sizin adınıza sigorta çıkartılır. eski borçlar satıcıyı bağlar. Noter çeki belgeli araç satar. Ama dediğim gibi bir avukata başvurun yasal bir itiraz süreniz olmalı.

   Sil
 20. S.a ben askerim abim motorumla kaza yaptı motor bağlandı birliğim beni izne gondermiyor abimin motoru cıkartabilmeai icin birliğim den ayrlmadan yapabilcegim birşey varmı yardmcı olursanz sevinirim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Abine noterden vekalet ver sorun çözülür.

   Sil
  2. Notere gidemem dersen yapabilecek pek birşey yok. Abin yetkilileri ikna edebilirse belki sorun çözülebilir.

   Sil
 21. Merhaba arkadaşlar araç almak istiyorum fakat satıcı kişi aracın kayıtlarda sigortadan dolayı çalıntı gözüktüğünü söyledi. Kendisinin de aracı bu şekilde aldığını bir sıkıntı yaşamadığını söyledi ne demek oluyor bilen varsa bilgilendirirse sevinirim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. araç kaskolu olduğunda çalınırsa araç sahibi araç için çalınma ihbarı açtırıyor ve kasko firması aracın değerini araç sahibine nakit ödüyor. polis arabayı yakalarsa siğorta firmasına veriyor. tabi hasar kaydı aracın tamamı kadar sisteme kayıt edildiğinden araçta tam hasar görülür. araca ruhsat çıkartılabilir. ama kasko yapılmıyor bildiğim kadarıyla.

   Sil
 22. 18.09.2015 tarihinde cekme belgeli bir araç aldım.8 gün önce trafik cıkardım. Ama şimdi internette bakıyorum aracın 2. Dönem vergisi gözüküyor ama aracı cekme belgesi cıkarsın kişi 2. Dönem vergisini yatırmış bu normalmi hem ondan hem benden 2015 2.dönem vergisi alması

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. satınaladığın arkadaştan para yatırdığına dair makbuzu isteyin. o makbuzla vergi dairesine gidip borç düşürtebilirsiniz.

   Sil
 23. cekme belgeli araç aldıktan sonra plaka cıkarılıdıgında tramerde hasarı ne gözükür ?
  şase sorgulamasında ne gözükür ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. plaka şaseye bağlı. araç plakası değişebilir ama şase değişmez. bu sebeple tramer şaseye ve buna bağlı araç plakasına yansır.

   Sil
 24. çekme belgeli arac almayı düşünüyorum aracı bu işlemlerden gecirdikten sonra tramer sorgusunda ne cıkar ? şasede ne cıkar . yani demek istediğim pert diyemi gözükür aracın evveliyatında hasar kayıdı var ise o mu gözükür ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. plaka şaseye bağlı. araç plakası değişebilir ama şase değişmez. bu sebeple tramer hasar kaydı şaseye ve buna bağlı araç plakasına yansır.

   Sil
 25. Arkadaslar hacizli bir araba aldım fakat muaynesi icin yapilmasi gereken islemler nelerdir yardimci olursaniz sevinirim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. hacizli araçlara özel bir muayene olmuyor bildiğim kadarıyla. siz ruhastı aldınız mı? aldıktan sonra normal muayeneye giriyor araç.

   Sil
 26. aracın ruhsatı kayıp muayene vs yok vergi borcunu ödesem trafikten çekebilir miyim ruhsat olmadan

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ruhsatın olması lazım. yinede emniyete bir sorun isterseniz. her gün kanunlar değişiyor :)

   Sil
 27. Tarafikte olan aracimin motorunu trafikten cekilmis bir aracin uzerine koyucan trafikten cekilmis aracin motoru yok bunu nasil yaparak araci nasil trafige sokarim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. araç motor ve şase birbirine bağlantılıdır. emniyete gidip ruhsatı değiştirmen gerekir.

   Sil
 28. Araca icrada kıymet takdiri yapıldı kıymet takdirinde aracın hurda niteliğinde olduğu ancak eksikleri tamamlanirsa kullanılabileceği bilgisi verilmiştir fakat araç Satış ilanı hazırlandı ilanda hurda serhli ve tescil verilmemek üzere satışına karar verildiği yazıyor. Böyle bir şey olabilir mi hurda serhli araçların eksikleri tamamlandığı zaman tescili mümkün değil midir?

  YanıtlaSil
 29. aracımı noterden rehınlı satıs yaparak aldım benım daha oncekı trafık cezalarını arac üzerınde toplamıslar ve aracım baglandı durumum yok yanı 14.589.00 tl borc var aracın ustundekı ceza sadece 5.000.00 tl bana yardımcı olurmusunuz

  YanıtlaSil
 30. yanı demek ıstedıgım rehını noterden devreye koyup bu yedıgım ceza ehlıyetsızlıkten oldu yanı rehın devreye gırdıgınde arac uzerındekı ceza ödenıp cıkarabılırmıyım

  YanıtlaSil
 31. Merhaba ben bir motorsiklet aldım hurdaya ayrılmış motorsikledin bir seyi yok geri trafige çıkarmak için ne yapmalıyım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sırayla yapman gerekenleri yazıyorum;

   1) Aracı yaptırıyorsun
   2) TUV turk ün sitesine girip araç muayene ön testini aracına uygulayıp muayeneden geçebilecek durumda olduğunu kontrol ediyorsun
   3) Muayene belgelerin tam mı kontrol ediyorsun (sigortanın da olması gerekiyor)
   4) Ek-1 ve Plaka değişeceği için Ek-9 formu dolduruyorsun (bunun için sigortacıdan yardım al ve oraya doldurt)
   5) Aracın eski plakasından bastırıyorsun (damgasız plaka hafif kusur, hiç plaka olmaması ağır kusur) ve aracını randevu alıp muayeneye sokuyorsun
   6) Muayeneyi geçtikten sonra emniyete gidip Ek-1, Ek-9, geçici ruhsat (noter), tuv tuk raporunu teslim ediyorsun. yeni plakanı bastırıyor ve ruhsatını alıyorsun.

   Sil
 32. Çekme belgesi; araca ait kayıtlı bütün dönem borçlarının (bandrol, trafik cezası, haciz, rehin) ödenmesiyle birlikte, plakaların “TRAFİK”e teslim edilmesidir. Bu şekilde araç trafiğe çıkamaz. Araç istendiği süre boyunca çekme belgeli kalabilir ki bu dönemlerde araca hiçbir şekilde MTV (bandrol) işlemez. Haciz ya da rehin konulamaz. Dolayısı ile çekme belgeli bir araç aldığınızda hiçbir şekilde “Araçta rehin, haciz var mı? diye şüpheye düşmenize gerek yoktur.

  Çekme Belgeli Araçların Devir İşlemleri Nasıl Yapılır?
  Çekme belgeli araçların satışları plakalı araçlar ile aynıdır. Noter satışı yapılır. Ardından trafik tescil işlemleri için ilgili trafik şube müdürlüğüne müracaatta bulunulur. Ekstra olarak yapmanız gereken sadece aracı TÜV istasyonlarında muayane’ye sokmaktır.

  Araçlar Neden Trafikten Çekilir?
  Sigortalar, kaza yapan araç sahibiyle mutabakat sağladıktan sonra, araç sahibine ödeme yapmadan önce aracını trafikten çekmesini ister. Çekme Belgesi çıkartınca aracın hiçbir kuruma borcu kalmadığı için aracı kazalı olarak satarken hiçbir sorun yaşamazlar. Çekme belgesini sigortaya veren poliçe sahibi kazalı aracının bedelini sigortadan alabilir.

  Çekme Belgeli Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
  *Araç trafikten çekildiği dönemin 6 aylık MTV’si yatırılarak çekilir. Örneğin mart ayında çekme belgesi çıkartılmış bir aracı, temmuz ayında trafiğe sokmak isterseniz 2. dönem MTV’sini yatırmak zorundasınız. Aracı 2 yıl sonra trafiğe sokarsanız 2 yıllık MTV değil, sadece aracı trafiğe soktuğunuz dönemin MTV’sini ödersiniz.
  *Her çekme belgeli aracın PERT KAYDI yoktur. Çekme belgesi, pert kaydı demek değildir. Bazı sigorta şirketleri pert kaydını işler, bazıları işlemez. Pert kaydını öğrenmek için TRAMER kayıtlarından aracı plaka veya şasi numarasıyla sorgulamak gerekir.
  *3 yaşın altında çekme belgeli araç alacaksanız, satın aldığınız yerden araca ait daha önce muayeneye girdiğine dair belge isteyiniz. Ruhsat fotokopisi (noter tasdikli), TÜV istasyonlarında muyaneye girdiğini gösteren MUAYENE ÖDEME MAKBUZU, eski ruhsatından herhangi birisi işinizi görecektir. Aksi takdirde aracınız hiç muayene görmemiş gibi işlem görecektir ki bu da size ekstra maliyet getirecektir..
  “Çekme Belgeliyse Bir Araç Pert Kaydı Olmasa da Büyük Bir Kaza Geçirmiştir.” Diyebilir miyiz?
  Mantık olarak diyebiliriz; çünkü sigorta şirketi aracın masrafını ödemek yerine kasko bedelini ödediği için, masraf, kasko bedelinden büyüktür mantığı doğrudur..Hiçbir sigorta şirketi 3 liraya yapacağı aracı 10 lira verip çekme belgesine bağlamaz herhalde ..
  Sigorta şirketinin mantığı genel olarak “3 liralık işi ne yapsak da 2 liraya indirsek ne yapsak da bize patlamasın.” mantığı olduğundan kesinlikle.
  Bilgiler için sağolun abi tam da ben bunu konuyu düşünüyordum. Aracı üstüme geçirmek istiyorum ama bir türlü başaramadım; verasetli bir araç önce varislere sonra bana geçecek ruhsat; ancak aracın muayenesi yok; ve muayene olmadan da varislerin üstüne ruhsat çıkmıyormuş. Şimdi aracı trafikten çektirsem varisleriyle konuşup daha sonra noterde bana satışını yapsa ve sonar da trafiğe soksam nasıl olur? Diğer bir yol ise aracın muayenesini yaptırıp (ki şu an imkânsız; aracın sahibi rahmetli ve muayeneyi araç sahibi veya vekilinin yapması gerekiyor) satışı gerçekleştirmek için sizce nasıl bir yol izlemeliyim?

  YanıtlaSil
 33. Açıklamada Benden29 Aralık 2015 10:51

  Bu soğuk havada kimse okumaz ama ben yinede bilgi vereyim. Polis çıkması 1995 model bir motosiklet satın aldım. Sigorta ve muayene başlangıç tarihini çok gerilerden başlatıp acaip faiz ilave ediyorlar, örnek:muayene ücreti motosikletlerde 60 tl gibi bu motor için 465 tl isteniyor,
  örnek:sigorta bedeli 38 tl gibi aynı mantıkla 138 tl isteniyor yani böyle bir aracı trafiğe kaydetmek yaklaşık 900 tl gibi tutuyor.resmen soygun ve kimsede bu muayene istasyonlarına sen ne yapıyorsun demiyor inanılır gibi değil. Sorunumu çözmeye uğraşıyorum bu istenen bedeller resmen soygun ödenebilecek rakkamlar değil herhalde genel merkezden yani emniyetten çözeceğim sorunu muayene istasyonu diyorki bu aracın daha evvelki muayene makbuzunu getir yahu bu araç devlete ait üstelik polis aracı ona kim sormuşki bu araç muayene olmuşmu diye.
  hurdaya ayrıldığı tarih belli elimizde çekme belgesi var o tarihten sonrasını hesapla ödeyelim hayır bu motor 1995 model ben o tarihten başlarım diyor. Yani bir problemki sormayın gitsin vatandaşın hakkını koruyacak bir makam yok kim kimi yakalarsa parayı alıyor,ben mücadele edeceğim bakalım ne olacak. Sizler de böyle bir taşıt aldığınızda bu durumu hatırlayın bu rakkamları maliyete dahil edin ve ona göre fiyat verin karşı tarafa yaklaşık 900-1000 tl gibi adınıza ruhsat çıkması yuh yuh diyorum bu kadar masrafa,başkada bişi demiyorum.
  madem araç 95 model diye ordan hesaplıyorlar ozaman ilk ruhsatı aldığında 3 yıl muayne olmama hakkını versinler sana. garip bi bürokrasi
  sağlık olsun ne yapacan abi yaptırdın motoru artık.6.000 liralık bi maliyet oldu sana .
  yaa abi regali 5.000 liraya aldım ben,en senin r80 nin 6 liraya gelse ne olur …
  Dip Not : Trafikten çekme belgesi alıp belli bir süre sonra tekrar trafiğe çıkarılan araçlardan sadece trafikten çekildiği ve belgelenebildiği süre boyunca gecikme bedeli alınmamaktadır. Muayene süresinin kanıtlanamadığı durumlarda 01.01.2005 tarihi esas alınarak gecikme bedelinin tahsil edilmektedir.

  Şimdi bu kanundan,tamimden haberleri var.bildikleri halde acaba tuttururmuyuz diye hakkı olmayan bir parayı istiyorlar yani soygun.
  Ben bu parayı ödemeyeceğim bugün belgeyi teslim edip makul olan parayı yani 1-1-2005 tarihinden sonraki bedeli ödeyeceğim oda sanıyorum 250 tl tutuyor.
  Adana’ya telefon açtım siz nasıl yapıyorsunuz diye sigorta 38 den muayene harcıda 250 den ödeyoruz cevabı aldım adanadaki ustada polis motorlarını satıyor.
  Yani istanbul sanki başka bir ülke muayenenin geçikme cezasımı olurmuş madem faiz ödüyoruz; o zaman yollarda niye ceza yiyoruz; bu yaşıma geldim ülkemde hâle düzelen bişi yok.
  Vatandaşın hakkını koruyan bir makam yok.sadece inatçı isen uğraşırsan bir sonuç elde ediyorsun.
  Yoksa yok neticeyi paylacağım sizlerle.

  YanıtlaSil
 34. A- YENİ KAYIT (FATURALI) TESCİL İŞLEMİ YAPILACAK ARAÇLAR:

  1- Fatura ve faturayı düzenleyen bayinin yetki belgesi,
  2- Uygunluk belgesi
  3- Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi
  4- Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödeme belgesi,
  5- Nüfus cüzdanı,
  6- Şoförler odasından alınan araç tescil dosyası,
  7- Sadece ÖTV’den muaf olan araçlar için araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (EK-1),
  8- Araç tüzel kişilik adına tescil edilecek ise ticaret sicil gazetesi, oda sicil kaydı ve imza sirküsünün,
  İbraz edilmesi gerekmektedir.
  NOT: Uygunluk belgesi ve matbu formaların aslı ile diğer ibraz edilecek belgelerin aslı görülmek suretiyle fotokopileri trafik tescil kuruluşları tarafından alınmaktadır.

  · Gerçek kişiler adına yeni kayıt tescil işlemleri MERNİS’de kayıtlı yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda,
  · Tüzel kişiler adına yeni kayıt tescil işlemleri ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış merkez veya şubesinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda,
  Yapılmaktadır.
  Araç tescil işlemi için araç sahibi veya kanuni temsilcisinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı zorunludur.
  Fatura tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescil işlemi yapılmadığı takdirde Karayolları Trafik Kanunu’nun 20/1-a maddesi gereğince cezai işlem uygulanmaktadır.

  YanıtlaSil
 35. B- MÜNFERİT İTHAL EDİLEN ARAÇLAR:

  1- Gümrük trafik şahadetnamesi (ilgili gümrük müdürlüğü tarafından bir üst yazı ekinde gönderilmesi gerekmektedir),
  2- Uygunluk belgesi,
  3- Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi,
  4- Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödeme belgesi,
  5- Nüfus cüzdanı,
  6- Şoförler odasından alınan araç tescil dosyası,
  7- Sadece ÖTV’den muaf olan araçlar için araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (EK-1),
  8- Araç tüzel kişilik adına tescil edilecek ise ticaret sicil gazetesi, oda sicil kaydı ve imza sirküsünün,
  İbraz edilmesi gerekmektedir.
  NOT: Uygunluk belgesi ve matbu formaların aslı ile diğer ibraz edilecek belgelerin aslı görülmek suretiyle fotokopileri trafik tescil kuruluşları tarafından alınmaktadır.
  · Gerçek kişiler adına yeni kayıt tescil işlemleri MERNİS’de kayıtlı yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda,
  · Tüzel kişiler adına yeni kayıt tescil işlemleri ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış merkez veya şubesinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda,
  Yapılmaktadır.
  Araç tescil işlemi için araç sahibi veya kanuni temsilcisinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı zorunludur.
  Fatura tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescil işlemi yapılmadığı takdirde Karayolları Trafik Kanunu’nun 20/1-a maddesi gereğince cezai işlem uygulanmaktadır.

  C- KENDİ ADINA NAKİL VEYA NOTERDEN PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ:

  1- Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi,
  2- Nüfus cüzdanı,
  3- Şoförler odasından alınan araç tescil dosyası,
  4- Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1)
  İbraz edilmesi zorunludur.
  · Eski araç tescil ve motorlu araç trafik belgesi ile tescil plakaları ilgili trafik tescil kuruluşuna iade edilir.
  · Tescil işlemi için aracın geçerli muayenesinin bulunması zorunludur.
  · Gerçek kişiler adına yeni kayıt tescil işlemleri MERNİS’de kayıtlı yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda,
  · Tüzel kişiler adına yeni kayıt tescil işlemleri ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış merkez veya şubesinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda,
  Yapılmaktadır.
  · Kendi adına nakil veya noterden plaka değişikliği için bir ay içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaat zorunludur. Aksi takdirde plaka değişikliği yapılmamaktadır.
  · Araç tescil işlemi için araç sahibi veya kanuni temsilcisinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı zorunludur.

  YanıtlaSil
 36. D- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA SATILAN ARAÇLAR:

  1- Satış tutanağı (ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bir üst yazı ekinde gönderilmesi gerekmektedir),
  2- Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi,
  3- Nüfus cüzdanı,
  4- Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (EK-1),
  5- Araç tescil ve motorlu araç trafik belgeleri (zayi ise satış tutanağında belirtilmesi gerekmektedir),
  6- Araç ülkemizde ilk defa tescil edilecek ise ÖTV ödeme belgesi ve münferit araç uygunluk belgesi,
  7- Araç tüzel kişilik adına tescil edilecek ise ticaret sicil gazetesi, oda sicil kaydı ve imza sirküsünün,
  İbraz edilmesi gerekmektedir.
  · Gerçek kişilerin yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki, tüzel kişiliklerin ise ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış merkez veya şubesinin bulunduğu yer trafik tescil kuruluşuna müracaat etmesi gerekmektedir.
  · Araç tescil işlemi için araç sahibi veya kanuni temsilcisinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı zorunludur.
  · Tescil işlemi için aracın geçerli muayenesinin bulunması zorunludur.
  · Araç ülkemizde daha önce tescil edilmemiş ise 3 ay, tescilli ise bir ay içerisinde müracaat edilmediği takdirde Karayolları Trafik Kanunu’nun 20/1-e maddesinden cezai işlem uygulanmaktadır.
  · TASİŞ tarafından satışı yapılan araçlara ilişkin belgeler satışı yapan birimden yazılı teyit alındıktan sonra tescil işlemi yapılmaktadır.

  E- VERASET YOLUYLA İNTİKAL EDEN ARAÇLAR:

  1- Veraset ilamı veya mirasçılık belgesinin,
  2- Nüfus cüzdanı aslının (varislerin),
  3- Vergi dairesinden alınan veraset intikali yönünden borcu olmadığına dair belgenin,
  4- Vergi borcunun bulunmadığına dair vergi dairesinden alınan ilişik kesme belgesinin,
  5- Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin (varis/varisler adına),
  6- Araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin,
  7- Araç özelliklerine ve sahibinin/sahiplerinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1)
  Varisler tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu trafik tescil kuruluşuna ibraz edilmesi gerekmektedir.
  Tescil işlemi için aracın geçerli muayenesinin bulunması zorunludur.
  Aracın tescil birimi ile varislerin yerleşim yeri adresi farklı ise, varislerin yerleşim yerinin bulunduğu trafik tescil kuruluşunda mevcut plakası üzerinden araç tescil edilebileceği gibi, yerleşim yerinin bulunduğu trafik tescil kuruluşunun plakasına da tescil edilebilmesi mümkündür.
  Trafik tescil kuruluşuna tüm varisler müracaat edebileceği gibi, vekalet vermeleri halinde vekilleri de müracaat edebilirler. Ayrıca, noterden miras taksim sözleşmesi düzenlenmesi veya noterden düzenlenen feragatname ile müracaat edilmesi halinde feragat edilen mirasçı adına araç tescil edilebilir.

  YanıtlaSil
 37. F- ÜLKEMİZDE ÇEŞİTLİ NEDENLERLE BULUNAN YABANCI KİŞİLER İLE YABANCI ŞİRKETLERİN ARAÇLARI:

  Çeşitli nedenlerle ülkemizde bulunan yabancı kişiler ile yabancı şirket adına araç tescillerinde de ülkemiz vatandaşları için istenen belgeler istenmekte olup, yabancı kişinin kimlik numarasının bulunması zorunludur. Bu araçlar MA’dan MZ’ye kadar ikili harf, üçlü rakam grubu plakalara tescil edilmekte olup, bu araçları araç sahibinin eş ve çocukları haricinde bir başkasının kullanması mümkün olmamaktadır. Araç yabancı şirket adına tescilli ise şirketin yetkilendireceği 3 kişi tarafından kullanılabilmesi mümkündür.


  G- TADİLAT İŞLEMLERİ:

  1- Yapılan tadilata ilişkin fatura,
  2- T.S.E’ce onaylanmış tadilata ilişkin belgeler,
  3- Nüfus cüzdanı,
  4- Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1),
  5- Araç tescil ve motorlu araç trafik belgeleri,
  6- LPG tadilatında yukarıda belirtilen belgelere ilaveten ayrıca montaj tespit raporunun, LPG dönüşümü için mühendis yetki belgesinin, tip onayı belgesinin, TSE hizmet yeterlilik belgesinin
  İbraz edilmesi zorunludur.
  · Tadilat işlemleri herhangi bir trafik tescil kuruluşunda yapılabilir.
  · Araç sahibi veya kanuni vekilinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı gerekmektedir.
  · 30 gün içerisinde tadilat işlemini belgelerine işletmek için trafik tescil kuruluşuna müracaat etmeyenlere Karayolları Trafik Kanunu’nun 32’nci maddesinden cezai işlem uygulanmaktadır.
  · Yapılan tadilat işlemlerinde aracın muayenesi olsa dahi yeniden muayenesinin yaptırılması zorunludur.

  H- RENK DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ:

  1- Renk değişikliğine ilişkin fatura,
  2- Nüfus cüzdanı,
  3- Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan bir adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1)
  Ekleneceği bir dilekçe ile herhangi bir trafik tescil kuruluşuna araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin müracaat etmesi gerekmekte olup, renk değişikliği işlemlerinde aracın tespit muayenesinin yaptırılması zorunludur.

  YanıtlaSil
 38. F- ÜLKEMİZDE ÇEŞİTLİ NEDENLERLE BULUNAN YABANCI KİŞİLER İLE YABANCI ŞİRKETLERİN ARAÇLARI:

  Çeşitli nedenlerle ülkemizde bulunan yabancı kişiler ile yabancı şirket adına araç tescillerinde de ülkemiz vatandaşları için istenen belgeler istenmekte olup, yabancı kişinin kimlik numarasının bulunması zorunludur. Bu araçlar MA’dan MZ’ye kadar ikili harf, üçlü rakam grubu plakalara tescil edilmekte olup, bu araçları araç sahibinin eş ve çocukları haricinde bir başkasının kullanması mümkün olmamaktadır. Araç yabancı şirket adına tescilli ise şirketin yetkilendireceği 3 kişi tarafından kullanılabilmesi mümkündür.


  G- TADİLAT İŞLEMLERİ:

  1- Yapılan tadilata ilişkin fatura,
  2- T.S.E’ce onaylanmış tadilata ilişkin belgeler,
  3- Nüfus cüzdanı,
  4- Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1),
  5- Araç tescil ve motorlu araç trafik belgeleri,
  6- LPG tadilatında yukarıda belirtilen belgelere ilaveten ayrıca montaj tespit raporunun, LPG dönüşümü için mühendis yetki belgesinin, tip onayı belgesinin, TSE hizmet yeterlilik belgesinin
  İbraz edilmesi zorunludur.
  · Tadilat işlemleri herhangi bir trafik tescil kuruluşunda yapılabilir.
  · Araç sahibi veya kanuni vekilinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı gerekmektedir.
  · 30 gün içerisinde tadilat işlemini belgelerine işletmek için trafik tescil kuruluşuna müracaat etmeyenlere Karayolları Trafik Kanunu’nun 32’nci maddesinden cezai işlem uygulanmaktadır.
  · Yapılan tadilat işlemlerinde aracın muayenesi olsa dahi yeniden muayenesinin yaptırılması zorunludur.

  H- RENK DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ:

  1- Renk değişikliğine ilişkin fatura,
  2- Nüfus cüzdanı,
  3- Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan bir adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1)
  Ekleneceği bir dilekçe ile herhangi bir trafik tescil kuruluşuna araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin müracaat etmesi gerekmekte olup, renk değişikliği işlemlerinde aracın tespit muayenesinin yaptırılması zorunludur.

  YanıtlaSil
 39. I- MOTOR VE ŞASİ DEĞİŞİKLİĞİ/TADİLATI İŞLEMLERİ:

  1- Sahiplik belgesi (fatura veya noter satış senedi),
  2- Nüfus cüzdanı,
  3- Sınırlı tadilat bildirimi (motor değişikliği için),
  4- Tadilat projesine ilişkin belgeler (şasi değişikliği için),
  5- Araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin
  6- Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1),
  İbraz edilmesi gerekmektedir.

  · Tadilat işlemleri herhangi bir trafik tescil kuruluşunda yapılabilir.
  · Araç sahibi veya kanuni vekilinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı gerekmektedir.
  · 30 gün içerisinde tadilat işlemini belgelerine işletmek için trafik tescil kuruluşuna müracaat etmeyenlere Karayolları Trafik Kanunu’nun 32’nci maddesinden cezai işlem uygulanmaktadır.
  · Yapılan tadilat işlemlerinde aracın muayenesi olsa dahi yeniden muayenesinin yaptırılması zorunludur.
  · Komple şasinin veya araç tanıtım numarası bölümü olan kısmının yenisiyle değiştirilmesi gereken durumlarda tadilatın imalatçı firmanın bu konuda yetkilendirdiği servis tarafından yapılması gerekmektedir.

  İ-ARAÇLAR ÜZERİNE LOGO İŞLENMESİ VEYA LOGONUN SÖKTÜRÜLMESİ İŞLEMLERİ:

  Araç işleticisinin ticari ad veya unvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik logo, amblem ve benzeri mahiyetteki yazı, resim ve işaretler aracın camları, tekerlekleri, ön ve arka kısımları dışındaki alanlar üzerinde bulunabilmekte olup, otobüs ve minibüslerin ayrıca ön ve arkalarına işleticinin kısa ticari ad veya unvanı da yazılabilmektedir.
  Herhangi bir trafik tescil kuruluşuna araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçe ile müracaat etmesi halinde, araçlar üzerine logo işlenmesi veya söktürülmesi işlemleri yerine getirilmektedir.
  Araç üzerine logo işletilmesi veya araç üzerindeki logonun söktürülmesi işlemlerinde aracın tespit muayenesinin yaptırılması zorunludur. Bu tespit muayenesi sırasında, araç üzerindeki ticari ad, unvan veya logonun görevlilerce belirtilmesi gerekmektedir.
  Gerek işleticilerin kiralama yoluyla edindikleri araçlara yazı veya reklam logosu yazdırılmak istenmesi durumunda ibraz edilen kira sözleşmelerinde, gerekse üretici veya ithalatçı firmaların yazı veya reklam logosunun bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler adına tescilli araçlara yazdırılmak istenmesi durumunda, üretici veya ithalatçı firmalar ile bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler arasında yapılan sözleşmelerin noterde yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
  Üretici veya ithalatçı firmalar ile bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler arasında yapılan sözleşmelerde yazı veya logo kullanımına ilişkin bir hüküm bulunmaması halinde, üretici veya ithalatçı firma tarafından düzenlenmiş olan, bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirkete ait araçlara yazı veya logoyu yazdırabileceğine dair belge aranmaktadır.
  Üzerinde yazı veya logo bulunan bir aracın başkasına noter satış senedi ile satılması halinde, yazı ve logonun sildirildiğine dair tespit muayenesinin yaptırılması gerekmektedir.

  YanıtlaSil
 40. J- BELGE YENİLEME (YIPRANMA), ZAYİİNDEN BELGE ÇIKARTILMASI:

  1- Araç sahibinin veya kanuni temsilcisinin dilekçesi,
  2- Aracın muayene süresi dolmuş ise muayenesinin yaptırılması,
  3- Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin bizzat müracaatı,
  4- Yıpranma nedeniyle değişikliklerde eski belgenin iadesi,
  Gerekmektedir.
  *Belge yenileme işlemleri herhangi bir trafik tescil kuruluşunda yapılabilmektedir.

  K- TESCİL PLAKASI ZAYİİ İŞLEMLERİ:

  1-İki plakanın da çalındığı durumlarda ilgili asayiş birimlerine müracaat edilmesi ve sistemde çalınma olayına ilişkin kayıt bulunması,
  2-İki plakanın da kaybolduğu durumlarda tescil kuruluşuna dilekçe ile müracaat edilmesi,
  Gerekmektedir.
  *Her iki plakanın da çalındığı veya kaybolduğu durumlarda aracın tescil plakasının yeni bir tescil plaka numarası ile değiştirilmesi zorunludur.
  *Bu işlem araç alıcısının yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca yapılmaktadır.
  * Mevzuat gereği bir adet tescil plakası bulunan araçların (motosiklet, motorlu bisiklet vb) plakasının kaybolması halinde de plaka değişikliğinin yapılması zorunludur.

  İki adet tescil plakası bulunup ta, bu plakalardan bir tane tescil plakası çalınan veya kaybolan araçların plakaları bir başka tescil plaka sıra numarası ile değiştirilmemektedir. Dilekçe üzerine plaka tahsisi yapılmaktadır.
  Her iki tescil plakasının çalınması veya kaybolması nedeniyle plaka değişikliklerinde aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunması gerekli olup, muayene süresi dolmuş ise muayenesinin yaptırılması zorunludur.

  L- HURDAYA AYIRMA İŞLEMLERİ:

  1- Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1),
  2- Araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin,
  3- Tescil plakalarının,
  4- Nüfus cüzdanının,
  5- Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formunun (M1 “otomobil”, N1 “kamyonet” kategorisindeki araçlar ile motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçlar için),
  6- İlgili vergi dairesinden alınmış ilişik kesme belgesinin veya hurdaya ayrılmasında sakınca bulunmadığına dair belgenin,
  7- Resmi araçlar için, ilgili kurumun görevlendirme yazısı ile birlikte, 237 sayılı Taşıt Kanununun 13’üncü maddesi gereğince düzenlenen, taşıtın hizmet dışı bırakıldığını gösteren raporun,
  İbraz edilmesi gerekmektedir.

  *Trafik tescil kuruluşuna araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçeyle müracaat etmesi gerekmektedir.
  *Herhangi bir trafik tescil kuruluşunda hurdaya ayırma işlemi yapılabilir.
  *Muayene şartı aranmaz.
  *Kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi kısıtlayıcı şerhler bulunan araçlar, bu şerhler kaldırılıncaya kadar hurdaya ayrılamaz.
  *Hurdaya ayrılmış olan taşıtlar, onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler. Ancak, kullanılabilir durumdaki motoru ve diğer parçaları, başka araçlarda kullanılabilir.

  YanıtlaSil
 41. M- TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMLERİ:

  1- Araç özelliklerine sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1),
  2- Nüfus cüzdanı,
  3- Araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin,
  4- Tescil plakalarının,
  5- İlgili vergi dairesinden alınmış ilişik kesme belgesinin veya hurdaya ayrılmasında sakınca bulunmadığına dair belgenin,
  6- Resmi araçlar için, ilgili kurumun görevlendirme yazısı ile birlikte, 237 sayılı Taşıt Kanununun 13’üncü maddesi gereğince düzenlenen raporun,
  İbraz edilmesi gerekmektedir.
  *Trafik tescil kuruluşuna araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçeyle müracaat etmesi gerekmektedir.
  *Herhangi bir trafik tescil kuruluşunda trafikten çekme işlemi yapılabilir.
  *Kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi kısıtlayıcı şerhler bulunan araçlar (yakalama şerhi bulunan araçlar hariç) için takyidat şerhleri baki kalmak şartı ile trafikten çekme işlemi yapılabilir. (Uygulama Rehberi 1.5.16)

  N- YENİDEN TRAFİĞE ÇIKARMA İŞLEMLERİ:

  1- Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1),
  2- Nüfus cüzdanı,
  3- Araç tescil belgesinin,
  4- Geçerli zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin,
  5- Araç üzerinde değişiklik yapılmışsa, bu değişikliğe ait belgelerin,
  6- Aracın muayenesinin yapıldığına dair belgenin,
  İbraz edilmesi gerekmektedir.

  *Dilekçe ile araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin herhangi bir trafik tescil şube veya bürosuna müracaat etmesi gerekmektedir.
  *Yapılan işleme müteakip araca önceki tescil plakası tahsis edilip belge düzenlenmektedir.

  YanıtlaSil
 42. O- ÇALINAN/BULUNAN ARAÇLAR:

  Çalınan araçların tescil kayıtlarının kapatılması için, çalındığı tarihten itibaren bir ay geçmiş olması şartıyla,
  1- Araç tescil belgesinin,
  2- Motorlu araç trafik belgesinin,
  3- Nüfus cüzdanı aslının,
  4- Savcılık veya mahalli kolluk birimlerince düzenlenmiş çalınma olayına ait belgenin,
  Ekleneceği bir dilekçe ile araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçe ile herhangi bir trafik tescil şube veya bürosuna müracaat etmesi gerekmektedir.
  Araçla birlikte araca ait belgeler de çalınmışsa, isteği halinde araç sahibine aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair bir yazı verilebilmektedir.
  Çalınan araçların bulunması halinde; bulunma olayına ait belge ile araç özelliklerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun eklendiği bir dilekçe ile araç sahibinin herhangi bir trafik tescil kuruluşuna müracaatı gerekmekte olup, müracaat sırasında aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının ve geçerli muayenesinin bulunması zorunludur. Geçerli muayenesi var ise, muayene istasyonlarında tespit muayenesi yaptırılması gerekmekte olup, araca ait motor ve/veya şasi numarasının başka bir araca ait numaralar ile değiştirildiğinin anlaşılması halinde, şasi ve/veya motorun orijinal ve bu araca ait olduğunun yetkili kurum veya kuruluşlarca (kriminal polis laboratuvarı, T.S.E, makine mühendisleri odası, teknik üniversite) tespit edilmesi gerekmektedir.
  Aracın şasi ve/veya motorunun araca ait olmadığının tespit edilmesi halinde, değişikliğin belgelendirilmesi ve teknik uygunluğunun sağlanması şartıyla, trafik tescil kuruluşlarınca yeni bir numara verilmekte ve verilen numaraların vurulduğu yer trafik tescil şube veya bürosunun işaretini taşıyan çelik mühürle mühürlenmektedir.

  YanıtlaSil
 43. P- GEÇİCİ TRAFİK BELGELERİ:

  1) “A” GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ;
  "A" Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi (Ek:10-B); Prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalar, otomotiv konusunda araştırma yapan araştırma kurum veya kuruluşları veya teknik hizmetler kuruluşlarına; fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri, bayi ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalar, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayiler ile taşıma işleri organizatörlüğü yapanlara; yurt dışından satın alınan veya yurt dışına satılan araçların karayollarında sürülerek götürülmesi veya getirilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişilere bir yıl süre ile verilen belgedir.
  "A" Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi’ne istinaden düzenlenen "A" Geçici Trafik Belgesi (Ek:10-C) ve bu belge ile kullanılan "G" plakanın geçerlilik süresi; aynı il sınırları içerisinde yirmidört saat, şehirlerarası ve uluslararası yollarda aracın götürüleceği yerin uzaklığına göre en fazla altı gündür. Bu plakalı araçların "A" Geçici Trafik Belgesinde belirtilen güzergâh dışında kullanılması ve bu araçlarla yük ve yolcu taşınması yasaktır.
  Müracaat sırasında;
  a- Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini ve yetki belgesini hangi amaçla kullanacaklarını belirten dilekçenin,
  b- Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mali sorumluluk sigortasının,
  c- Harç makbuzunun,
  d- Taşıma işleri organizatörlüğü yapanlar için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış ilgili yetki belgesinin,
  e- Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım numaralarından bağımsız olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınmış izin belgesinin (Tip onayı olması halinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından izin şartı aranmaz.),
  f- İthal araçlar için garanti belgesinin,
  ibraz edilmesi gerekmektedir.

  2- “B” GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ;

  Tescili için müracaat edilmiş, ancak tescil kuruluşundan kaynaklanan nedenlerden dolayı tescil işlemleri tamamlanmamış araçlar için dilekçe ile başvurmaları halinde sahiplerine;
  a) Mali sorumluluk sigortası yaptırmış olması,
  b) Özel tüketim vergisinin ödenmiş olması,
  c) Teknik muayenelerinin yapılmış bulunması,
  şartı ile yedi gün için geçerli olmak üzere “B” Sınıfı Geçici Trafik Belgesi verilir. Bu süre hiçbir şekilde uzatılamaz. Sürenin bitiminde “B” Sınıfı Geçici Trafik Belgesi geçersiz sayılır.

  YanıtlaSil
 44. 3- “C” GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ;

  Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlar için,
  a) Sahiplik belgesinin,
  b) Uygunluk belgesinin,
  c) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödeme belgesinin (sistemden kontrol edilmektedir),
  d) Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin,
  e) Harç makbuzunun,
  Ekleneceği bir dilekçe ile sahiplerinin başvurmaları halinde 6 gün süre ile verilmektedir.
  Tescil belgesi bulunup da trafik belgesi almamış olan araçlara da “C” Sınıfı Geçici Trafik Belgesi verilebilmektedir.


  4- “D” GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ;

  “D” Geçici Trafik Belgesi, yurt dışından satın alınan veya yurtdışına satılan araçların karayollarında sürülerek götürülmesi veya getirilmesi için trafik tescil kuruluşlarınca verilen belgedir. Bu belgenin alınabilmesi için her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini beyan ettikleri, araçların cins ve sayılarını, niteliklerini ve götürülüp getirileceği ülkeyi belirttikleri dilekçeye;
  a) Proforma fatura örneği veya sahiplik belgesinin,
  b) Zorunlu mali sorumluluk sigortasının,
  c) Harç makbuzunun,
  Eklenmesi gerekmekte olup, bu belge otuz gün süre ile verilmektedir.
  “D” Geçici Trafik Belgesi verilen araçlarla, yük ve yolcu getirilmesi mümkündür. Yurtdışından getirilecek araçlar için verilen geçici belge ve plakalar, araçlara bulundukları ülkede getirileceği gün takılır ve yurda gelişlerinde herhangi bir trafik tescil kuruluşuna iade edilir.
  Yurtdışına götürülecek araçlar için verilen geçici belge ve plakalar ise karayoluna çıkarılacakları zaman araçlara takılır ve aracın ihraç edilen ülkeye tesliminde sökülüp ilgililerce iptal edilir.

  5- “E” GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ;

  “E” Geçici Trafik Belgesi, Türkiye’ye kati olarak ithal edilmek üzere getirilen araçlar ile asıl ikametgâhı yabancı memleketlerde olan Türk ve yabancı seyyahlar haricinde kalan ve resmi veya özel sektörlerde çalışmak üzere gelen ecnebi kişilere ve ilim adamlarına ait araçlara gümrüklerce, yabancı plakalarının sökülmesini müteakip, giriş işlemleri yapılacak gümrüğe kadar kullanılmak üzere mali mesuliyet sigortası yaptırılmış olmak ve harcı ödenmek şartıyla altı gün süreyle verilen belgedir.
  Ülkemizden transit geçecek olup geçici plaka ve yol belgesinin süresi bitmiş ya da süresi ülkemizi geçmeye yetmeyecek olan araçlara giriş işlemi yapan gümrüklerce, çıkış işlemleri yapılacak olan gümrüğe teslim edilmek üzere zorunlu mali mesuliyet sigortası yaptırılmış olmak ve harcı ödenmek şartıyla “E” Geçici Trafik Belgesi verilir.

  YanıtlaSil
 45. ben bir tanıştan 2001 model palio alacağım 3 yıldır trafikten çekilmiş
  şirket kendisine araba vermiş kullanmıyor diye trafikten çekmiş ben aldığımda trafige çıkarmak için ne kadar para harcarım belgeler için yani ne kadar masrafım olur. oüç yılın vergisini de ödermiyim tekrar

  YanıtlaSil
 46. ben bir tanıştan 2001 model palio alacağım 3 yıldır trafikten çekilmiş
  şirket kendisine araba vermiş kullanmıyor diye trafikten çekmiş ben aldığımda trafige çıkarmak için ne kadar para harcarım belgeler için yani ne kadar masrafım olur. oüç yılın vergisini de ödermiyim tekrar

  YanıtlaSil
 47. Slm arklar 2002 master var yuruyeninde sorun yok fakat kaporta masraf istiyo vizesi yok bu aracı acil nasıl üstümden cikartabilirim.
  Param olmadığı için masraf - vize yapamiom

  YanıtlaSil
 48. Merhaba
  1974 model eski aracımı bir kaç yıl trafikten çekmeyi düşünüyorum.
  Tekrar trafiğe çıkartıldığı zaman eski plakasını kullanabilir miyim?

  YanıtlaSil
 49. Merhaba
  1974 model eski aracımı bir kaç yıl trafikten çekmeyi düşünüyorum.
  Tekrar trafiğe çıkartıldığı zaman eski plakasını kullanabilir miyim?

  YanıtlaSil
 50. Selamun aleykum arkadaşlar ben çekme belgeli bir motor alıp tarlada binecek satışı üzerime çekme belgeli alınıyormu alındıktan sonra yıne çekme belgeli olarak kullanabılıtmıyım plaka yok motorun sadece cekme belgeli ruhsat var yıne aynı şekilde işlem yaptıracakmıyım teşekkur ederım

  YanıtlaSil
 51. Selamun aleykum arkadaşlar ben çekme belgeli bir motor alıp tarlada binecek satışı üzerime çekme belgeli alınıyormu alındıktan sonra yıne çekme belgeli olarak kullanabılıtmıyım plaka yok motorun sadece cekme belgeli ruhsat var yıne aynı şekilde işlem yaptıracakmıyım teşekkur ederım

  YanıtlaSil

Yasal Uyarı: Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, ozkan@mail.nu ;mail adresinden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler tarafımızdan incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır. Sitemizde yapılan her türlü yorumdan yorumu yapan kişi yada kişiler sorumludur. Yapılan yorumlardaki suçlamalardan ve asılsız haberlerden sitemiz sorumlu tutulamaz. Belirtilen tarzda yorumlar tarafımıza bildirildiği taktirde siteden silinecektir. yeni sözlük içeriği önceden kontrol edilmiyor olması nedeniyle 18 yaşından küçüklere uygun olmayabilir. çocuklarınızın gelişimini olumsuz etkileyecek içeriklerden uzak durmasını sağlayabileceğiniz filtre yazılımları bulunmaktadır, bunları kullanmanızı tavsiye ederiz. internet'in çocuklarca güvenli kullanımı konusunda bilgilendirme için: http://www.guvenliweb.org.tr/annebabakilavuz/

REKLAMI KAPAT